သဲျပင္ေပၚမႇာ ဆယ္ယူျခင္း Bobby Hinds, PGA

လက္ကိုင္ပံုမႇန္ပါေစ

ေဂါက္တုတ္အားကိုင္ထားသည့္လက္ကိုင္ပံုစံသည္ ႐ိုက္ ခ်က္ေပၚ၌ လႊမ္းမိုးေနပါသည္။ လက္ကိုင္ပံုစံ ႏႇစ္မ်ဳိးရႇိပါ သည္။ ေဘးပံု၌၀ိုင္းျပထားေသာပံုစံမႇာ ပံုမႇန္ (Standard Grip) ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ဘက္ရႇိပံုေသးမႇာ ”အလႊတ္ျမန္” ပံုစံ ျဖစ္ပါသည္။

Feature image

”အလႊတ္ျမန္” ပံုစံဟူသည္မႇာ Week Grip’ ကို ေျပာျခင္းပါ။Strong Grip ႏႇင့္ Weak Grip  မ်ားကို နား လည္ရန္လိုအပ္သည္။ တင္းက်ပ္စြာဆုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ေျဖေလ်ာ့ စြာဆုပ္ကိုင္ျခင္းကို ေျပာျခင္းမဟုတ္ပါ။ ႇStrong Grip ဟူ သည္ ဘယ္လက္၏လက္ေခါက္ဆစ္မ်ား အနည္းဆံုး ႏႇစ္ လံုး၊ သံုးလံုးစသျဖင့္ တစ္လံုးမက မိမိမ်က္စိျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ ေနရေသာ အေနအထားျဖစ္ၿပီး ႊWeak Grip ဟူသည္ လက္ ေခါက္ဆစ္တစ္လံုးသာျမင္ေတြ႕ေနရေသာ အေနအထားကို ေျပာျခင္းပါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ႇStrong Grip က ဘယ္ လက္အနည္းငယ္ေမႇာက္၍ ကိုင္ထားျခင္းႏႇင့္Weak Grip က ဘယ္လက္အနည္းငယ္လႇန္၍ ကိုင္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Weak Gripသည္ ႐ိုက္သည့္အခါ လက္မ်ားကိုခ်ဳိးထားရာမႇ ေစာစီးစြာေျဖလႊတ္တတ္ေသာသဘာ၀ ရႇိပါသည္။ အျပည့္ ႐ိုက္ထုတ္သည့္႐ိုက္ခ်က္မ်ားတြင္အားေပ်ာ့ၿပီး ေျမာက္ တက္ကာ ဆလုိက္စ္ျဖစ္ေပၚေစသည့္ လက္ပံုစံပါ မည္သည့္ လက္ မည္သည့္လက္ကိုင္ပံုစံကိုပဲသံုးသံုး လြန္မင္းစြာ တင္း က်ပ္ ဆုပ္ကိုင္မႈကို မလုပ္ရပါ။ ေဂါက္တုတ္လက္ထဲမႇ လြတ္ထြက္သြားမတတ္ ေလ်ာ့နည္းစြာလည္း မကိုင္ရပါ။

5

 

သဲထဲမႇ ႐ိုက္ရာတြင္မူWeak Grip က ပိုမို သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ ေဂါက္သီးအား ေျမာက္တတ္ေစၿပီး ဂရင္း ေပၚက်သည့္အခါ ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ ရပ္သြားေစပါသည္။ သဲ ထဲကStandard Grip ႏႇင့္လည္း ႐ိုက္ႏိုင္ပါသည္။ မည္သည့္ ပံုစံႏႇင့္ပဲ ကိုင္ကာ႐ိုက္သည္ျဖစ္ေစ ေဂါက္တုတ္လြတ္မထြက္ သြား႐ံု ညႇစ္အားျဖင့္သာကိုင္၍႐ိုက္ပါ။ မည္သည့္ လက္ကိုင္ ပံုစံက သင္ႏႇင့္သင့္ေလ်ာ္သည္ကို စမ္းသပ္ၾကည့္ပါ။

 

ခ်ိန္သားလမ္းေၾကာင္းကို နားလည္ျခင္း

 

ဘန္ကာေရႇာ့ဟူသည္ ဘယ္ကိုခ်ိန္မႇ ညာကို သြားသည္ဟု အမ်ားနားလည္ထားၾကသည္။ အမႇန္တြင္လည္း ထိုသေဘာ တရားကို သံုးထားျခင္းပါ။ သို့ေသာ္ လိုအပ္သည့္လားရာ ဘက္ဆီသို့ ေဂါက္သီးတည့္တည့္ထြက္သြားေစရန္ လုပ္၍ မရ ဟူ၍ေတာ့ မရႇိပါ။ ေသာ့ခ်က္က အသံုးျပဳေသာေထာင့္ မ်ားအား ေနရာခ်မႈမႇန္ကန္ေရးေပၚတြင္ တည္မႇီေနပါသည္။ လြယ္ကူရႇင္းလင္းေအာင္ ေျပာရပါလ်င္ ေျခခ်ကြက္ဖြင့္ထား ေသာေထာင့္၏ဒီဂရီအတုိင္း တုတ္ေခါင္းမ်က္ႏႇာျပင္အား ပစ္မႇတ္လုိင္း၏ဆန့္က်င္ဘက္သို့ ဒီဂရီ ဆင္တူဖြင့္ထားေပး ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေထာင့္ႏႇစ္ခု၏အလယ္တည့္တည့္တြင္ ပစ္မႇတ္လုိင္းက ရႇိေနရန္ပါ။ ထိုအေနအထားရၿပီးသည့္အခါ လႊဲ႐ိုက္ရာ၌ ဆြင္းကို ပစ္မႇတ္လုိင္းဆီ မလႊဲမိဘဲ ေျခခ် ကြက္ခ်ိန္ထားသည့္ဘက္သို့ လႊဲရန္ လုိအပ္ပါသည္။ သင့္ ေဂါက္သီးမ်ား ထြက္ခြာသြားသည့္ပံုစံမ်ား ပိုေကာင္းလာ သည္ကို သင္ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

2

ခိုင္ၿမဲစြာေနရာယူပါ

သဲထဲမႇ မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ ႐ိုက္ရန္ဆံုးျဖတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မ႐ိုက္မီတြင္ သဲထဲ၌ ေျခေထာက္မ်ားကို ခိုင္ၿမဲစြာေနရာ ခ်ထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ႐ိုက္ခ်ိန္တြင္ သင့္ေျခေထာက္ မ်ား ျပဳတ္ထြက္ေလ်ာထြက္ပါက သင္႐ိုက္လုိသည့္ပံုစံ ထြက္ေပၚလာရန္ ခက္ခဲေသာကာလျဖစ္သြားပါမည္။ ႐ိုက္ ၿပီးသည္အထိ ေလ်ာထြက္မသြားေစရန္ ေျခႏႇစ္ဖက္အား သဲထဲတြင္ လံုေလာက္ခုိင္ၿမဲစြာ ေနရာခ်ထားပါ။

 

႐ိုက္မည္႕အေနအထားအတြက္ ခ်ိန္ရြယ္ျခင္း

ခ်ိန္ရြယ္သည့္ကိုယ္ေနဟန္ထားႏႇင့္ တကယ္႐ိုက္ခ်ိန္၌ရႇိ ေသာ ကိုယ္ေနဟန္ထားမ်ားသည္ တူညီသည္ဟု ထင္ရေသာ္ လည္း အမႇန္တကယ္တြင္ ေတာ္ေတာ္ေလးကြဲျပားပါသည္။ ခ်ိန္ရြယ္စဥ္တြင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က ေျခႏႇစ္ဖက္အလယ္တြင္ ရႇိေနၿပီး တုတ္ေခါင္းက ႂကြေျမာက္ေနကာ တုတ္၀န္႐ိုးက ေျမျပင္ႏႇင့္ ေထာင့္မႇန္က်ေနပါသည္။

 

4

အ႐ိုက္တြင္ အဓိကျခားနားခ်က္သံုးခုထြက္ေပၚ လာပါသည္။ ပထမတစ္ခ်က္က ကိုယ္အေလးခ်ိန္သည္ ဘယ္ေျခဆီသို့ ေရႊ႕ေျပာင္းေနျခင္းပါ။ တကယ္ေကာင္း သည့္ဘန္ကာေရႇ႕မ်ားအား ေနာက္ေျခေပၚမႇာ ကိုယ္အေလး ခ်ိန္ထိန္းထားျခင္းျဖင့္ မရရႇိႏိုင္ပါ။ ဒုတိယအခ်က္မႇာ အ႐ိုးတံသည္ ႐ိုက္ခ်ိန္၌ ပစ္မႇတ္ဘက္ဆီငိုက္ေနျခင္းပါ။ တစ္သမတ္တည္း လက္မႇန္ေနေသာရလဒ္မ်ား ရရႇိရန္အတြက္ ဤပံုစံက လုပ္ကိုလုပ္ရမည့္ပံုစံပါ။ အ႐ိုးတံ ေရႇ႕ငိုက္ေနေသာေၾကာင့္ ေဂါက္သီးေျမာက္ တက္မႈ နည္းမည္ဟု မထင္ပါႏႇင့္။ ေျမာက္ တက္ရျခင္းမႇာ တုတ္မ်က္ႏႇာျပင္၏အလန္ ဒီဂရီေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ တတိယအခ်က္ မႇာ သဲထဲသို့ ႐ိုက္သြင္းရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒူးမ်ားသည္ ခ်ိန္ရြယ္စဥ္ကထက္ ပို၍ေကြး ñြတ္ေနၾကျခင္းပါ။ ဤကြဲျပားခ်က္ သံုးရပ္ ကိုသာ သင္ အာ႐ံုစိုက္ႏိုင္ပါလ်င္ ဘန္ကာ ႐ိုက္ခ်က္မ်ားသည္ မ်ားစြာခက္ခဲျခင္း မရႇိ ေၾကာင္း သင္ ေတြ႕ျမင္လာပါလိမ့္မည္။

 

လုိက္ၾကည္႕ပါ

ဘန္ကာထဲက ႐ိုက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဘန္ ကာအျပင္က ႐ိုက္သည္ျဖစ္ေစ ဆြင္း အျပည့္ ႐ိုက္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အ ေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းတစ္ရပ္မႇာ ႐ိုက္ ခ်က္ႏႇင့္အတူ ဦးေခါင္းအား လုိက္လႇည့္ ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေခါင္းညိမ့္ လြန္းျခင္းႏႇင့္ ေခါင္းငံု့ထားျခင္းတုိ့က ဆြင္းအားလြတ္လပ္စြာ လႊဲထုတ္၍မရ ေအာင္ ခ်ဳပ္ထားသလို ျဖစ္ေနတတ္ပါ သည္။ ႐ိုက္ခ်ိန္အထိ ဦးေခါင္းအား ေနရာအတက္အက် အေရႊ႕အေျပာင္းမ ရႇိေစဘဲ ႐ိုက္ထိၿပီးသည့္အခါ ကိုယ္လံုး ႏႇင့္အတူ လုိက္၍လည္ပါသြားရန္ ျဖစ္ ပါသည္။ ေဂါက္သီးကို လိုက္ၾကည့္ခ်င္ သည္ဆိုပါက လုိက္ၾကည့္ပါ။ အဓိက မႇာ ခ်ိန္ရြယ္ေနာက္လႊဲခ်ိန္မႇ ထိ႐ိုက္ခ်ိန္ အထိ ဦးေခါင္းေနရာ မပ်က္ေရးသာ ျဖစ္ပါသည္။

 

3

 

အျပင္မႇ အတြင္းသို့ လႊဲ၀င္ေသာဆြင္း

ဘန္ကာထဲမႇ႐ိုက္ခ်က္ေကာင္းတစ္ခု ႐ိုက္လုိက္ႏိုင္ျခင္းသည္ စိတ္ခ်မ္းသာစရာတစ္ခ်က္ပါ။ ဘန္ကာထဲမႇ ”ပါ” ျပန္ရ ျခင္း၊ သို့မဟုတ္ ဘာဒီရျခင္းမ်ားသည္ အလြန္စိတ္ေက် နပ္ဖြယ္ရာ ေဂါက္သီးအရသာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဖဲေ၀းတို့ တီခံုတုိ့မႇ ပစ္မႇတ္ဆီ႐ိုက္ေသာ႐ိုက္ခ်က္မ်ားက ပစ္မႇတ္လုိင္း ႏႇင့္ အၿပိဳင္ဆြင္းလႊဲရေသာ္လည္း ဘန္ကာ႐ိုက္ခ်က္မ်ားမႇာ မူ ေအာက္ဆုိက္ဘင္ဟုေခၚေသာ ပစ္မႇတ္လုိင္း၏အျပင္ဘက္မႇ အတြင္းဘက္သို့ လႊဲ၀င္သည့္ပံုစံျဖင့္ ဆြင္းလႊဲရပါသည္။

ဘာ့ေၾကာင့္လဲေမးႏုိင္ပါသည္။ အဓိကအခ်က္မႇာ ဘန္ကာေရႇာ့တြင္ တုတ္ေခါင္းမ်က္ႏႇာျပင္အား အျခား ႐ိုက္ခ်က္မ်ားထက္ ပို၍႐ိုက္ခ်ိန္တြင္ ပြင့္ေနေစခ်င္ေသာ ေၾကာင့္ပါ။ ဖြင့္ထားေသာမ်က္ႏႇာျပင္ျဖင့္ လုိသည့္ပစ္မႇတ္ ဆီသြားေစရန္မႇာ ပစ္မႇတ္လုိင္းအတုိင္း လႊဲ၍မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ကိုယ္လံုးလမ္းေၾကာင္း၊ သို့မဟုတ္ ေျခေထာက္လမ္းေၾကာင္း အတုိင္း လႊဲမႇျဖစ္ပါမည္။

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဘန္ကာေရႇာ့႐ိုက္ရပါလ်င္ က်င္း ေပါက္ဆီ ဆလုိက္စ္ပံုစံျဖင့္ ႐ိုက္ပို့မည္ဟု သေဘာထား ကာ ေအာက္ဆုိက္အားဆြင္းျဖင့္ စမ္းၾကည့္ပါ။ ခ်က္ခ်င္း ပင္ သင္သေဘာေပါက္လာပါလိမ့္မည္။

သတိရေနရန္မႇာ ဘန္ကာ႐ိုက္ခ်က္ေကာင္းသူတစ္ ဦးသည္ မည္သည့္အခါတြင္မ် ဘန္ကာထဲက ေဂါက္သီး အား ပင့္၍ မ႐ိုက္ျခင္းကိုပါ။ ေဂါက္သီးေျမာက္တက္သြား ရန္ သဲကိုသာ အသံုးခ်ပါသည္။ တုတ္ေခါင္းအား ေဂါက္ သီးေအာက္ရႇိ သဲထဲသို့ ေလ်ာ၀င္ေအာင္ လုပ္ေပးရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။

 

တုတ္ေခါင္းပြင္႕သည္႕အေနအထားကို ဆက္ထိန္းထားပါ

1

ဘန္ကာေရႇ႕အား ဖြင့္ထားေသာကိုယ္လံုးလမ္းေၾကာင္း အတုိင္း လႊဲ႐ိုက္လာေသာေၾကာင့္ ႐ိုက္ခ်ိန္ေတာက္ေလ်ာက္ တုတ္မ်က္ႏႇာျပင္အပြင့္အေနအထားကို ထိန္းထားရန္ လို အပ္ပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ေဂါက္သီးအား ေလထုသို့ ေျမာက္တက္သြားေစ႐ံုသာမက ဂရင္းေပၚ က်သည့္အခါ ျမန္ဆန္စြာ ရပ္သြားေစေသာေနာက္လည္စပင္းကိုလည္း ပို၍ ပါေစပါသည္။

တုတ္ေခါင္းအပြင့္အား ၾကာၾကာထိန္းရန္ကို မည္သုိ့လုပ္ပါမည္နည္း။ ႐ိုက္အၿပီးတြင္ ေနာက္ဆံုးေတာ့ လက္မ်ားက သူ့ဘာသာလႇည့္သိမ္းၾကမည္ျဖစ္ၿပီး တုတ္ မ်က္ႏႇာျပင္လည္း ပိတ္သြားပါလိမ့္မည္။ ေသာ့ခ်က္မႇာ ကိုယ္လံုးအလႇည့္ေပၚတြင္ ရႇိပါသည္။ ႐ိုက္တုတ္သြားသည္ ႏႇင့္အမ် ကိုယ္လံုးလည္း လုိက္လံလႇည့္လည္ေပးမႈ ပိုလုပ္ ေပးေလ၊ တုတ္ေခါင္းအပြင့္အားထိန္းထားရန္ ပိုလြယ္ကူေလ ျဖစ္ပါသည္။

သင့္ရည္မႇန္းခ်က္က ေျမာက္တက္ၿပီး ျမန္ဆန္ စြာ ရပ္ေစလိုေသာ႐ိုက္ခ်က္မ်ဳိးဆိုပါလ်င္ အၿမဲသတိရေန ရန္မႇာ ထြက္သြားမည့္လမ္းေၾကာင္းႏႇင့္ ေနာက္ျပန္လည္ကာ ရပ္သြားေစသည့္စပင္းတုိ့သည္ အ႐ိုက္၌ လက္မ်ား ခ်ဳိး႐ိုက္ ျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ေၾကာင္းႏႇင့္ တုတ္မ်က္ႏႇာျပင္ဖြင့္ထား ခ်ိန္တြင္ အားပါစြာလႇည့္ထုတ္လုိက္ေသာကိုယ္လံုးလႇည့္အား ေၾကာင့္သာ ရရႇိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို ျဖစ္ပါသည္။

၀င္းျမင့္သိန္း