စြန္႔ဦးတီထြင္ေအာင္ျမင္သူတို႔၏   အေလ့အက်င့္   ၁၀   ခု

ေအာက္တြင္ ထူးကဲစြာတီထြင္ဆန္းသစ္ေလ့ရွိသူမ်ား ေန႔စဥ္လိုက္နာၾကေသာ ေအာင္ျမင္မႈသာဓကရွိၿပီးသား အေလ့ အက်င့္ဆယ္ခုကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

10 habits


၁။ မိမိဆႏၵျပင္းျပသည့္အတိုင္း လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ျခင္း

တီထြင္ဆန္းသစ္သူတို႔သည္ ေမြးရာပါအရည္အခ်င္းမ်ား၏ ေစ့ေဆာ္မႈအေပၚ အေျခခံေလ့ရွိတတ္ၾကသည္။ ဆိုလို ရင္းမွာ ယင္းတို႔အား ေစ့ေဆာ္ေပးသည့္ တြန္းအားသည္ ယင္းတို႔၏ စိတ္အတြင္းမွထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအတြင္းစိတ္၏ေတာင့္တမႈက ယင္းတို႔၏ စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ေစ့ေဆာ္ေပးျခင္းျဖစ္ သည္။
    တီထြင္ဆန္းသစ္သူတို႔သည္ ယင္းတို႔၀ါသနာႀကီးရာ၊ စြဲလမ္းရာေနာက္သို႔ လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ဆႏၵ ျပင္းျပေလ့ရွိသည္။ အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈမ်ားမွ ခြန္အားယူေလ့ရွိသည္။ ထူးျခားစြာ တီထြင္ဆန္းသစ္သူမ်ား၊ ေအာင္ ျမင္သူမ်ားသည္ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္သူမ်ားျဖစ္ဖို႔ မလိုအပ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုသူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ဇြဲလံု႔လရွိစြာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
    အျခားသူမ်ားသည္ ျပင္ပမွရရွိသည့္ ေစ့ေဆာ္မႈမ်ား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေငြေၾကး၊ ေက်ာ္ၾကားမႈ၊ အဆင့္ အတန္းႏႇင့္ ေျမႇာက္စားျခင္းစသည္တို႔၏ တြန္းအားမ်ားအားျဖင့္ လႈပ္ရွားေနၾကသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ေလ်ာ့ရဲသြားတတ္ၾကသည္။ မိမိ၏ စိတ္တြင္းမွျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ျခင္းမွန္သမ်သည္ အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုလူတို႔၏  ‘‘ေအာင္ျမင္မႈအ တြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္လိုသည့္ဆႏၵ’’ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ ‘‘မိမိ၏အလုပ္အေပၚ ကိုယ္တိုင္ေက်နပ္ အားရမႈရွိျခင္းက ေစ့ေဆာ္ေပးသည့္အခါ တီထြင္ဆန္းသစ္လိုသည့္ အေလ့အထကို ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစသည္’’ ဆိုသည့္ အခ်က္ႏႇင့္ အားေကာင္းစြာ ဆက္ႏႊယ္လ်က္ရွိသည္။


၂။ အၾကံၪာဏ္မ်ားကို ေရးမွတ္သိမ္းဆည္းထားတတ္ျခင္း

ေအာင္ျမင္မႈအရွိဆံုး တီထြင္ဆန္းသစ္သူမ်ားသည္ ေရးမွတ္ေလ့ရွိေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တဒဂၤဥာဏ္ကြန့္ျမဴး မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အၾကံေကာင္းတစ္ခ်က္ျဖစ္ေစ၊ ဖတ္႐ႈေနသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု၏ စိတ္၀င္စား ဖြယ္အခ်က္အလက္တစ္ခုျဖစ္ေစ အရာရာကို ေရးမွတ္ထားတတ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ စိတ္တြင္းမွျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေတြးအေခၚအၾကံၪာဏ္တို႔ကို မွတ္မိႏိုင္သမွ်အတိုင္းအတာရွိသေရြ႕ အၿမဲတေစေရးသားသိမ္းဆည္းထားျခင္းျဖင့္ တစ္ခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ဖတ္႐ႈသံုးသပ္ႏိုင္ေပသည္။ တီထြင္ဖန္တီးေလ့ရွိသူမ်ားသည္ ပံုၾကမ္းျဖစ္ေစ၊ စာရင္းျပဳစု ထားျခင္းျဖစ္ေစ ေရးျခစ္မွတ္သားတတ္သူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္ရန္ရွိသည့္ အခ်က္မ်ား၊ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈလိုသည့္ေနရာမ်ား၊ ဖတ္႐ႈလိုသည့္ စာအုပ္မ်ား စသည္တို႔ကို ေရးမွတ္ထားျခင္းျဖင့္ တစ္ခ်ိန္တြင္ ျပန္ လည္ကိုးကားႏိုင္ၾကသည္။

၃။ အေတြ႔အႀကံဳဗဟုသုတမ်ားအားျဖင့္ မိမိ၏အေတြးအေခၚ အႀကံအစည္တို႔ကို ျဖန္႔ၾကက္တတ္ျခင္း

တစ္ခါတစ္ရံ အႀကံေကာင္းတစ္ခ်က္ လက္ခနဲျဖစ္သြားၿပီး အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ အၾကံသစ္ၪာဏ္သစ္ အျပည့္အစံု တစ္ခုေပၚလာတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအခ်က္အေပၚ ေမွ်ာ္ကိုးမွီခိုေန၍မရပါ။ တီထြင္ဖန္တီးတတ္သူမ်ားသည္ အႀကံေကာင္းတစ္ခ်က္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနရင္း အမ်ားေရွ႕မွ ဦးေဆာင္ႏိုင္သည့္အျဖစ္ကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္းကို သိရွိၾကသည္။ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္ရန္အတြက္ ေလာင္စာ၊ သို႔မဟုတ္ တြန္းအားလိုအပ္သည္။ ထိုတြန္း အားတြင္ ‘‘စာေပဖတ္႐ႈျခင္း၊ အေၾကာင္းအရာသစ္မ်ားေလ့ လာဆည္းပူးျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ အသိၪာဏ္ဗဟုသုတ မ်ားရွာေဖြသိုမွီးျခင္းႏႇင့္အတူ အေတြ႕အၾကံဳသစ္မ်ားကို လက္ခံရယူ စုေဆာင္းျခင္းမ်ား’’ ပါ၀င္သည္။
    ဆန္းသစ္တီထြင္သူတို႔သည္ ခရီးသြားျခင္းအားျဖင့္ အသိၪာဏ္ဗဟုသုတမ်ား တိုးပြားၾကသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ ျခားေနထိုင္သူမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ားအား ေလ့လာျခင္းကို ႏႇစ္သက္ျမတ္ႏိုးၾကသည္။ အႏုပညာျပတိုက္ မ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာၾကသည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို လႇည့္လည္ၾကည့္႐ႈတတ္ၾကသည္။ ဂီတတူရိယာ ပစၥည္းမ်ားတီးခတ္ရန္သင္ယူျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းျဖန္႔ၾကက္ႏိုင္သည့္ အျခားမည္သည့္နည္း လမ္းမ်ားျဖင့္မဆို လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကသည္။ အေတြ႕အ ၾကံဳ ႏႇင့္  ဗဟုသုတတို႔ကို ေပါင္းစည္းလိုက္ေသာအခါ လိုက္ ေလ်ာညီေထြေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ျခင္း၊ ႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲေသာ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားကို သေဘာေပါက္ႏိုင္ျခင္း စသည့္ မိမိ၏စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရည္အခ်င္းတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

၄။ အရာရာတိုင္းကို ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈျပဳသူတို႔သည္ သဘာ၀အားျဖင့္ သိလိုစိတ္ျပင္းျပၿပီး ရွာေဖြစူးစမ္းတတ္သူမ်ားျဖစ္ကာ သာမန္ အားျဖင့္ အမ်ားကလက္ခံလိုက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာကို အလြယ္တကူလက္မခံဘဲ ေမးခြန္းထုတ္ေလ့ရွိၾက သည္။ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းေလေလ၊ အျခားျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို လက္ခံစဥ္းစားေစမည့္ ေတြးေခၚမႈမ်ားကို ႏိႈးဆြ ေပးေလေလျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္က ‘‘တီထြင္ဆန္းသစ္သူမ်ားအေနႏႇင့္ ယင္းတို႔တီထြင္မႈမ်ားႏႇင့္ ယင္းတီထြင္မႈ မ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ားအပါအ၀င္ အရာရာတိုင္းကို အစဥ္ မျပတ္စူးစမ္းေလ့လာစိစစ္ေနေစသည့္’’ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္။
    ယင္းတို႔သည္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ရသနည္း၊ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မျဖစ္ ရသနည္းဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းရမွာ မေၾကာက္ရြံ႕ၾကပါ။ လက္ရွိအေျခအေနအေပၚေမးခြန္းထုတ္ျခင္းအပါအ၀င္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မတူညီသည့္႐ႈေထာင့္မွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ရန္ အစဥ္မျပတ္ ႀကိဳးစားေလ့ရွိၾကၿပီး ယင္း အခ်က္က ယင္းတို႔အား ျဖစ္ႏိုင္ေျခအသစ္မ်ားေတြ႕ရွိရန္ လမ္းဖြင့္ေပးသည္။

၅။ တီထြင္ဖန္တီးမႈကို အေထာက္အကူျပဳသည္႕ ပတ္၀န္းက်င္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္း

ကြၽႏု္ပ္တို႔ကို ၀န္းရံေနသည့္ ပတ္၀န္းက်င္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ အရည္ အခ်င္းအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေပသည္။ ဆန္းသစ္ တီထြင္ေလ့ရွိသူမ်ားသည္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားက ယင္း တို႔၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္းကို သိရွိၾကသည္။
    ယင္းတို႔သည္ တီထြင္ဖန္တီးစိတ္ကိုႏိႈးဆြၿပီး အေတြးအေခၚယူဆခ်က္မ်ား သဘာ၀က်က်ထြက္ေပၚ လာေစႏိုင္မည့္ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ မည္မ်အေရးႀကီးသည္ကို နား လည္သေဘာေပါက္ၾကသည္။ ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္ႏႇင့္ ေနထိုင္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္တို႔ကို ေနရာထိုင္ရာရွိ၍ သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေလ့ရွိၾကသည္။ ယင္းတို႔ လြတ္လပ္စြာသက္ေသာင့္သက္သာ ေနထိုင္ စိတ္ကူးႏိုင္မည့္ေနရာကို ရွာေဖြေလ့ရွိၾကသည္။

၆။ တားဆီးကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားမွ ႐ုန္းထြက္ျခင္း

ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ယံုၾကည္မႈသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ဘ၀ကို ဖန္တီးပံုေဖာ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကို တုပ္ေႏႇာင္တားဆီးထား ႏိုင္သကဲ့သို႔ ပိုမိုျမင့္မားသည့္ အေျခအေနသစ္တစ္ရပ္သို႔လည္း ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည္။ အမွန္တကယ္ တီထြင္ဆန္း သစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ တားဆီးခ်ဳပ္ေႏႇာင္ျခင္းမ်ားမွ ကင္းလြတ္ေနရမည္ျဖစ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကိုခ်ဳပ္ေႏႇာင္ထားသည့္ အတားအဆီးတို႔ကို ဖယ္ရွားပစ္ရမည့္အျပင္ အယူအဆေဟာင္းမ်ား၊ မိမိကိုယ္မိမိ ပိတ္ပင္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ယံုၾကည္မႈမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ရမည္ျဖစ္ သည္။ 
    ကန့္သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားသည္ ေၾကာက္ရြံ႕စိုးရိမ္မႈတို႔ကို အေျခခံ၍ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ၿပီး အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ ဆင္ေျခမ်ားျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ကြၽႏု္ပ္မလုပ္ႏိုင္ပါ၊ ကြၽႏု္ပ္မလုပ္ပါ၊ ကြၽႏု္ပ္မဟုတ္ပါဟု ေျပာလိုက္သည့္အခါတိုင္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္ကြၽႏု္ပ္တို႔ ေဘာင္ခတ္လိုက္ၿပီး အဆင္ေျပသက္သာ သလိုေနထိုင္ျခင္းအ တြက္ ဆင္ေျခေပးေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ တီထြင္ဆန္းသစ္လိုသည့္ သူမ်ားသည္ အတားအဆီးအခ်ဳပ္ အေႏႇာင္မ်ားမွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို သဘာ၀အေလ်ာက္ မသိစိတ္က ရွာေဖြေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ နည္းလမ္းေဟာင္းမ်ားတြင္ နစ္မေနရန္ ႀကိဳးစားေလ့ရွိၾကသည္။ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ႏႇင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကို အစဥ္အ ၿမဲစိန္ေခၚ၍ ေရွ႕သို႔ဆက္လက္တက္လႇမ္းႏိုင္သည့္ သတၱိႏႇင့္ ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

၇။ တီထြင္ဖန္တီးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္း

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈျပဳလိုသူတို႔သည္ တီထြင္ဖန္တီးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို  ဆက္လက္ရွင္သန္ေနေစရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္အား နားလည္သေဘာေပါက္ၾကသည္။ အႀကံအစည္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခ်ိန္ယူသည္ဆို သည့္အခ်က္ကိုလည္း သိရွိထားၾကသည္။ အႀကံၪာဏ္မ်ားသည္ မသိစိတ္တြင္ ခိုေအာင္းေနတတ္ၿပီး အျပည့္အ၀ ပံုေပၚလာရန္ အခ်ိန္ယူျပဳျပင္မြမ္းမံေပးရန္ လိုအပ္သည္။
    ထူးကဲစြာတီထြင္ဆန္းသစ္လိုသူတို႔သည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမွန္သမ်ကို ခ်ေရးရန္ႏႇင့္ တည္ၿငိမ္စြာဆင္ျခင္သံုးသပ္ရန္ အခ်ိန္မ်ားကို အပတ္စဥ္ သတ္မွတ္အခ်ိန္ေပးထားေလ့ရွိသည္။ ယင္းတို႔သည္ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ား အျပည့္အ၀ ပံုေပၚလာရန္ အခ်ိန္ႏႇင့္ေနရာေပးရမည္ဆိုသည္ကို လက္ခံသေဘာေပါက္ၾကသည္။ ဤျဖစ္စဥ္သည္ တီထြင္ ဖန္တီးမႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အဓိကက်သည့္အဆင့္ျဖစ္ ၿပီး အႀကံၪာဏ္အယူအဆမ်ားကို အေသးစိတ္စိစစ္ေခ် မႈန္းရန္ အခြင့္ရေစသည္။

၈။ ပံုပန္းသဏၭာန္ႏႇင္႕ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကို မနားမေနျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရွာေဖြျခင္း 

ကမၻာေလာကႀကီးသည္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ပံုပန္းသဏၭာန္၊ ဆက္ႏႊယ္မႈတို႔ျဖင့္ ျပည့္လ်က္ရွိသည္။ တီထြင္ဆန္းသစ္ သူတို႔က ဤအျပင္အဆင္မ်ားကို သတိထားမိၾကသည္။ ေနရာေဒသႏႇင့္ လူတို႔ၾကားဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္မႈ၊ အခ်က္ အလက္တစ္ခုႏႇင့္တစ္ခုတို႔ၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈတို႔ကို ေတြ႕ရွိၾကသည္။ အရာရာတိုင္းသည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လက္ရွိအတိုင္းျဖစ္ပ်က္ေနၾကသနည္း၊ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ မည္ကဲ့သို့ျပဳႏိုင္မည္နည္းဆိုသည့္ အခ်က္မ်ား ကို သိႏိုင္ရန္ အရာ၀တၴဳတို႔၏ အတြင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို အဓိပၸာယ္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၾကသည္။ လူတို႔ မည္ကဲ့သို့ က်င့္ၾကံျပဳမူေနၾကသနည္း၊ မည္သည့္အခ်က္မ်ားက ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ေစသနည္း၊ မည္သည့္အရာမ်ားက ယင္းတို႔ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္၊ ၀မ္းနည္းေအာင္ ျပဳေနသနည္း စသည္ျဖင့္ အျဖစ္အပ်က္အေသးစိတ္တို႔ကို သတိျပဳမွတ္ထား တတ္ၾကသည္။ လူတို႔တစ္ဦးႏႇင့္တစ္ဦးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏႇင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မည္ကဲ့သို႔ အျပန္အလႇန္ျပဳမူဆက္ဆံေနၾကသနည္းဆိုသည္ကို အာ႐ံုစိုက္ေလ့လာၾကသည္။ ဤအခ်က္မ်ားအားလံုးက အၾကံ ၪာဏ္အေတြးအေခၚမ်ား ထြက္ေပၚထြန္းေတာက္လာေစသည့္ ေလာင္စာမ်ားျဖစ္ၿပီး ဤျဖစ္စဥ္မ်ားကို ပိုမိုနက္႐ိႈင္း စြာ ေလ့လာၾကည့္႐ႈရန္လည္း တြန္းအားေပးသည္။

၉။ စိတ္၀င္စားစရာနယ္ပယ္မ်ဳိးစံုၾကား အဆင္ေျပစြာကူးလူးေျပာင္းလဲတတ္ျခင္း

စစ္မွန္ေသာ ႀကီးက်ယ္ေအာင္ျမင္သည့္ တီထြင္ဆန္းသစ္သူတို႔သည္ စီမံကိန္းတစ္ခုတည္းေပၚတြင္ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲ ေလ့မရွိၾကေပ။ တစ္ခ်ိန္တည္းျဖစ္ပ်က္၍ တစ္ခုႏႇင့္တစ္ခုအျပန္အလႇန္ႀကီးထြားေစသည့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ စြန္႔ စားလုပ္ကိုင္ရျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကို လိုက္လံရွာေဖြလုပ္ကိုင္ လိုသည့္ဆႏၵ ျဖစ္ေပၚတတ္ၾကသည္။ ယင္းတို႔သည္  အ ရည္အခ်င္းမ်ဳိးစံုကို ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုတြင္ ထူးခြၽန္သည့္ အရည္အခ်င္းကို ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
    တီထြင္ဖန္တီးတတ္သူအခ်ဳိ႕သည္ အလြယ္တကူစိတ္ေျပာင္းလဲတတ္ၾကၿပီး လုပ္ငန္းတစ္ခုမွအျခားတစ္ခုသို႔ တစ္ခ်ိန္လံုးကူးလူးေနၾကသည္ဟု ထင္ရတတ္သည္။ အျဖစ္မွန္မွာ ယင္းတို႔သည္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာကို စိတ္ ၀င္စားရျခင္းအေပၚ စိတ္လႈပ္ရွားၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔၏ က်ယ္ျပန္႔လႇသည့္ တီထြင္မႈနယ္ပယ္အ တိုင္းအတာအေပၚ စိတ္၀င္စားျခင္းက လုပ္ငန္းမ်ဳိးစံုကို တစ္ၿပိဳင္တည္းလုပ္ေဆာင္လိုသည့္ဆႏၵကို ေပၚေပါက္ေစ ျခင္းျဖစ္သည္။ 
    ယင္းတို႔သည္ လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းအား လိုက္လံလုပ္ေဆာင္ရျခင္းကို မေက်နပ္ၾကေပ။ အသက္ေမြး လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းကို အတင္းအက်ပ္ေရြးခ်ယ္ခိုင္းမည္ဆိုလွ်င္ ခက္ခက္ခဲခဲႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္ၿပီး စိတ္က်ဥ္း ၾကပ္မႈခံစားၾကရမွာျဖစ္သည္။ 

၁၀။ စိတ္ျဖာဆန္းစစ္ၿပီး ျပဳျပင္မြမ္းမံတီထြင္တတ္ျခင္း

တီထြင္ဆန္းသစ္သူတို႔သည္ အရာ၀တၳဳမ်ား အလုပ္လုပ္ပံုကို ပိုမိုသိနားလည္လိုတတ္ၾကသည္။ ယင္းတို႔သည္ ပစၥည္းမ်ားကို တစ္စစီျဖဳတ္၍ ျပန္လည္တပ္ဆင္ျခင္းျပဳႏိုင္ မျပဳႏိုင္သိလိုသည့္ အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအခ်ဳိ႕ ထည့္သြင္း၍ရမရသိလိုၾကသည့္  ျဖဳတ္တပ္ျပဳျပင္ရန္ ႀကိဳးစားတတ္ၾကသူမ်ား၊ စမ္းသပ္လို ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
    တီထြင္ဖန္တီးမႈအလြန္အားေကာင္းသူတို႔သည္ အရာ၀တၴဳပစၥည္းမ်ား မည္ကဲ့သို႔အလုပ္လုပ္သည္၊ မည္ သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔အလုပ္လုပ္သည္ စသည္တို႔ကို နားလည္ရန္ ႀကိဳးစားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕ စည္းထားသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာလိုက္ျခင္းအားျဖင့္၊ ထိုအစိတ္အပိုင္းမ်ား မည္သို႔ဆက္စပ္ေနၾက သည္၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို  ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၾကေပသည္။