အင္ဒုိနီးရွားဟာတုိင္းျပည္ရဲ႕ အေျခခံအေဆာက္အအုံလုပ္ငန္းက႑မွာ ပုဂၢလိကပါဝင္လာေရးအတြက္ ေငြေၾကးပံ႔ပုိးေပးမယ္

Infrastruktur-740x431

တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေထာင္ေရးမွာ ပုဂၢလိကက႑ပါဝင္ေရးအတြက္ အင္ဒိုနီးရွားအစိုး ရက ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒါေပမဲ့ အဓိကျပႆနာက အဲဒီလိုေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးေရးအတြက္ ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္ဖို႔ အဆင္သင္႔ျဖစ္ေနတဲ့ စီမံခ်က္ေတြ ရွိထားဖို႔ လိုပါတယ္လို႔ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာတယ္ “ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္သူမ်ား အင္ဒိုနီးရွားဟာ တရားေရးစနစ္နဲ႔ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြေၾကာင့္ လုပ္ရကိုင္ရတာ သိပ္စြန္႔စားရတဲ့ႏိုင္ငံလို႔ ျမင္ေနၾကလို႔ျဖစ္တယ္” တဲ့။ “ဒီစီမံခ်က္ေတြ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြလည္း သေဘာက်သြားမယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေျခခံအေဆာက္အအံု လုပ္ငန္းေဈးကြက္ အရင္းအႏွီးေတြပိုဝင္လာမွာပါ” လို႔ သူကဆက္ေျပာတယ္။