ဖိလစ္ပုိင္မွာ လူတုိင္းက်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈရေတာ႔မွာျဖစ္တယ္

f41

အသစ္ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳလိုက္တဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္အရ ဖိလစ္ပိုင္မွာ လူအမ်ား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိၾကေတာ့မွာျဖစ္တယ္။ အစိုးရရဲ႕ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အာမခံမွာဝင္ထားသူေတြေရာ အဲဒီလိုဝင္မထားတဲ့ ဝင္ေငြနည္းသူေတြနဲ႔ ပင္စင္ယူထား သူေတြပါ ဒီအက်ိဳးခံစားခြင့္ကို ရၾကမွာျဖစ္တယ္။

အစိုးရဟာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းေတြကိုလည္း တိုးတက္ခန္႔သြားမွာ ျဖစ္တယ္။ အခုလက္ရွိမွာေတာ့ လူဦး ေရ ၃၃,ဝ၀ဝ မွာ ဆရာဝန္တစ္ ေယာက္ပဲရွိတယ္။ ေဆး႐ံုခုတင္နဲ႔ လူဦးေရအခ်ိဳးကလည္း ၁း၁၁၂၁ ျဖစ္တယ္။ အစိုးရဟာ ေဆးတကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရေတြကို ေဝးလံတဲ့ ေဒသ ေတြမွာ အနည္းဆံုးသံုးႏွစ္တိတိသြားေရာက္ တာဝန္ထမ္းဖို႔လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားထားပါတယ္။

ဒီဥပေဒအတည္ျပဳေရးအ တြက္ သမၼတကလက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ လိုေသးတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ ဘတ္ဂ်က္ကန္႔သတ္ခ်ကေတြရွိတဲ့ အတြက္ အခက္အခဲရွိႏိုင္ေပမယ့္ ေရ ရွည္မွာ အက်ိဳးရွိလာမယ္လို႔ သိရတယ္။