AI နည္းပညာမ်ား၏ ႀကီးက်ယ္ေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား

လူတုိ႔ဖန္တီးထားေသာ စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္သည့္ နည္းပညာမ်ားသည္ မ်က္ေမႇာက္ေခတ္လူမႈစီးပြားႏႇင့္ အနာဂတ္ကာလမ်ားအတြက္ လူမႈစီးပြားအခန္းက႑မ်ားတြင္ ထိပ္တန္းဦးေဆာင္ေနေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ AI နည္းပညာကို တြင္က်ယ္စြာသံုးေနေသာ ႏုိင္ငံတကာက လုပ္ငန္းစုမ်ားႏႇင့္ ထုိနည္းပညာေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပံုစံ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏႇင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အနာဂတ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

ai

နယ္ပယ္က႑အစံု AI နည္းပညာကို အသံုးျပဳေနမႈမ်ား

————————-

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မုသားေဖာ္စက္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးေလ့သံုးထ မရႇိၾကေပ။ သို႔ရာတြင္ တ႐ုတ္အာမခံကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Ping An ကုမၸဏီကမူ ယင္းစက္မ်ားသည္ အာမခံလာေလွ်ာက္သူတို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားရယူရာတြင္ မ႐ိုးမသား လိမ္လည္ေျပာဆိုမႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ယူဆထားသည္။ ယင္းကုမၸဏီမႇ ေငြေခ်းလိုသူမ်ားအေနႏႇင့္ ကုမၸဏီ၏ Application မႇတဆင့္ ၀င္ေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၾကရန္ စီမံထားသည္။ အလားအလာရႇိသည့္ ေငြေခ်းလိုသူမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ၀င္ေငြမ်ား၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္မည့္ အစီအစဥ္ စသည္တို႔ႏႇင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို မႇန္ကန္စြာေျဖၾကားၾကျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ ယင္းတို႔၏မ်က္ႏႇာအမူအယာ အေျပာင္းအလဲ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေပါင္း ၅၀ ခန္႔ကို ေစာင့္ၾကည့္မႇတ္သားထားႏိုင္ ေသာ ''Video ျဖင့္ ဆက္သြယ္စကားေျပာျခင္း'' မႇ တဆင့္ေျဖၾကားႏိုင္ၾကသည္။

AI က ေငြေခ်းယူသူမ်ား၏ ''ဘဏ္လက္က်န္ေငြ'' သာမက အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲေပးမည္ျဖစ္သည္။ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ ကုန္ပစၥည္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးေသာ Johnson and Johnson ကုမၸဏီႏႇင့္ အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Accenture တို႔ကလည္း "AI" ကို အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအနက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးသူမ်ားအား စီစစ္ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားႏိုင္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳၾကသည္။ ထိုနည္းတူပင္ Caersars ဟု ေခၚသည့္ ကာစီႏိုေလာင္းကစားႏႇင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းကလည္း AI နည္းပညာ၏ အကူအညီျဖင့္ ဧည့္သည္မ်ားထဲမႇ ေငြေၾကးသံုးစြဲႏိုင္ေခ်ရႇိသူမ်ားအား အထူး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပး၍ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားထုတ္ေ၀သည့္ သတင္းျဖန္႔ခ်ိေရးကုမၸဏီ Bloomberg ကလည္း ကုမၸဏီမ်ားမႇ ထုတ္ျပန္သည့္ အျမတ္ေငြမ်ားကိုစီစစ္၍ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား အလိုအေလ်ာက္ ျပဳစုထုတ္ေ၀ေရးအတြက္ AI ကို အသံုးျပဳလ်က္ရႇိသည္။ မိုဘိုင္း၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Vodafone ကလည္း ယင္း၏မိုဘိုင္းကြန္ယက္ႏႇင့္ ကုမၸဏီ၏ ၀န္ေဆာင္မႈရယူေနသည့္ သံုးစြဲသူမ်ားထံမႇ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို မျဖစ္ေပၚလာမီကပင္ AI ၏ အကူအညီျဖင့္ ႀကိဳတင္ခန္႔မႇန္း တြက္ခ်က္ႏိုင္သည္။ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားတိုင္းမႇ ကုမၸဏီမ်ားသည္ Cyber တိုက္ခိုက္မႈ အႏၲရာယ္ႏႇင့္ အျခားဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခရႇိသည့္ စြန့္စားမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ AI ကို အသံုးျပဳၾကသည္။

အၾကမ္းဖ်ဥ္း ခန္႔မႇန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားႏႇင့္ တဒဂၤခံစားမႈမ်ားအေပၚ မႇီခိုအားထားေနမည့္အစား ပိုမိုဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္စြမ္းရႇိ၍ ပိုမိုလ်င္ျမန္ေသာ AI ၏ ခန္႔မႇန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားက လုပ္ငန္းထိေရာက္မႈအတြက္ အာမခံခ်က္ပိုရႇိသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

AI ၏ အဓိက အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအနက္ တစ္ခုမႇာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႇတ္ေရးအတြက္ ကုန္က်စားရိတ္ သိသာစြာ ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု "Prediction Machines" ဆိုသည့္ စာအုပ္သစ္ကို ကူညီေရးသားခဲ့ေသာ University of Toronto မႇ Ajay Agrawal ဆိုသူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တူညီေသာ အလင္းေရာင္ပမာဏတစ္ခုအတြက္ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စားရိတ္မႇာ ၁၈၀၀ ျပည့္ႏႇစ္ အခ်ိန္ကာလမ်ားကႏႇင့္ ႏိႈင္းယႇဥ္လွ်င္ ယေန႔ေခတ္ကာလက အဆ ၄၀၀ ေလ်ာ့နည္းသြားေစသည္။

AI က အက်ဳိးအျပဳဆံုး နည္းပညာလုပ္ငန္းမ်ား

————————

ယခုအခ်ိန္အထိ AI ထံမႇ အက်ဳိးအျမတ္ရရႇိေနသည့္ အဓိကက႑မႇာ နည္းပညာက႑ျဖစ္သည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမႇ Google ႏႇင့္ Amazon ၊ တ႐ုတ္ျပည္မႇ Alibaba ႏႇင့္ Baidu တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ယေန႔ေခတ္၏ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီအမ်ားစုမႇာ AI မပါ၀င္ဘဲ ထုတ္ကုန္ႏႇင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအရည္အေသြး ေထာက္ခံမႈ၊ ရည္မႇန္းထားသည့္ ေၾကာ္ျငာအင္အားႏႇင့္ ခန္႔မႇန္းေခ်သံုးစြဲမႈ လိုအပ္ခ်က္တို႔တြင္ လက္ရႇိအေျခအေနပမာဏအတိုင္း ႀကီးမားေအာင္ျမင္ေနမည္ မဟုတ္ေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ Amazon သည္ AI နည္းပညာကို သိုေလႇာင္႐ံုမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ ယႏၲယားစက္႐ုပ္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းထုတ္ပိုးမႈႏႇင့္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ အသံုးျပဳသည့္နည္းတူ ကုန္ပစၥည္းအတုမ်ား ရႇာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏႇင့္ ယင္း၏ Speaker "Alexa" အတြက္ လိုအပ္သည့္ စြမ္းအင္ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္လည္း အသံုးျပဳသည္။

ၿပိဳင္ဖက္တ႐ုတ္ကုမၸဏီ Alibaba ကလည္း ယင္း၏ ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏႇင့္ Online ေငြေပးေခ်မႈလုပ္ငန္းခြဲမ်ားတြင္ AI ကို တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳသည္။ Ant Financial ကုမၸဏီကလည္း ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားမႇန္ကန္မႈရႇိေစရန္အတြက္ မ်က္ႏႇာကို မႇတ္မိႏိုင္သည့္ စမ္းသပ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရႇိသည္။ Google အႀကီးအကဲျဖစ္သူ Sundar Pichai က ''လူတို႔ မီးကိုစတင္ေတြ႕ရႇိစဥ္ကႏႇင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားကို ေတြ႕ရႇိေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့စဥ္ကတို႔ထက္၊ AI နည္းပညာက ပိုမိုႀကီးက်ယ္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္'' ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေခတ္ေပၚနည္းပညာမ်ားကို အသံုးမျပဳေသာ မ်ားျပားက်ယ္ျပန္႔သည့္ လုပ္ငန္းတို႔၏ ကုမၸဏီပိုင္ရႇင္မ်ားမႇာ တစ္ခ်ိန္တြင္ AI နည္းပညာက ယင္းတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေစမည့္အေရးကို စတင္စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္၊ ယင္းတို႔ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့ျခင္းမႇ ေရႇာင္ရႇားေရးအတြက္ အလားအလာရႇိသည့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားကို ၀ယ္ယူလ်က္ရႇိၾကသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏႇစ္အတြင္း ကမၻာအႏႇံ႔အျပားရႇိ ကုမၸဏီမ်ားသည္ AI ႏႇင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ စုေဆာင္းသိုမႇီးျခင္းမ်ားႏႇင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုႏႇင့္ တစ္ခုေပါင္းစပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၂၁.၈ ဘီလ်ံသံုးစြဲခဲ့ၾကသည္ဟု ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပေလ့ရႇိသည့္ Pitch Book ကုမၸဏီ၏ အဆိုအရသိရႇိရၿပီး ယင္းပမာဏမႇာ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္က အလားတူသံုးစြဲမႈထက္ ၂၆ ဆ ပိုမ်ားခဲ့သည္။

ေရရႇည္အေလးေပးဂရုျပဳရမည့္အခ်က္မႇာ AI နည္းပညာကို လိုလားစြာအသံုးခ်သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုဖန္တီးႏိုင္ေစျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာေပးႏိုင္ေစျခင္း၊ ေဖာက္သည္မ်ားပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေစျခင္းႏႇင့္ ပုိမိုသက္သာသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေစျခင္း စသည့္ အခြင့္အေရးတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစမည့္ အစဥ္တစိုက္တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေသာ စက္၀န္းကို ဖန္တီးေပးသည့္ AI ၏ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။

ႀကိဳတင္တြက္ဆခန္႔မႇန္းသည့္ အရည္အေသြးပိုေကာင္းလာျခင္း

——————————–

ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ႀကိဳတင္တြက္ဆႏိုင္ျခင္းက စာရင္းအင္း ျပဳစုမႈစီမံျခင္းႏႇင့္ ေစ်းကြက္လိုအပ္မႈခန္႔မႇန္းျခင္းတို႔ကို ပို၍ထိေရာက္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈႏႇင့္ ပစၥည္းသိုေလႇာင္မႈတို႔အား လြယ္ကူေစမႇာျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ အျမတ္အစြန္းအလြန္ေသးငယ္ေသာ လက္လီေရာင္း၀ယ္ျဖန္႔ခ်ိသူတို႔အတြက္ အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးေၾကာင္း တ႐ုတ္ E-commerce Firm တစ္ခုျဖစ္သည့္ JD.com မႇ Chen Zhang ဆိုသူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုေတသနအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ေသာ IHI Group ၏ အဆိုအရ၊ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္အတြင္း ကမၻာတ၀န္းကုန္ပစၥည္း ပိုလွ်ံစြာ သိုေလႇာင္မႈေၾကာင့္ နစ္နာသည့္ ေငြေၾကးပမာဏမႇာ ေဒၚလာ ၄၇၀ ဘီလ်ံခန္႔ရႇိခဲ့ၿပီး သိုေလႇာင္ပစၥည္းမလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာရသည့္ ေငြေၾကးပမာဏမႇာ ေဒၚလာ ၆၃၀ ဘီလ်ံရႇိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခါ Amazon ကုမၸဏီသည္ ယင္းတို႔ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအမ်ဳိးအစား သန္းေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ စားသံုးသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေရႇ႕လာမည့္ ၁၈ လ ခန္႔အထိ ႀကိဳတင္ခန္႔မႇန္းႏိုင္သည့္ ပံုေသတြက္ခ်က္နည္းကို အသံုးျပဳေနၿပီျဖစ္သည္။

ကုန္စံုဆိုင္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားအတြက္ အစားအေသာက္မ်ား အေအးေပးသိုေလႇာင္သည့္ လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ Lineage ကုမၸဏီက၊ ပစၥည္းတင္သည့္ ေအာက္ခံျပားမ်ား ေနရာမႇန္ကန္စြာ ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ေရးအတြက္ သိုေလႇာင္႐ံုသို႔ မည္သည့္အစားအေသာက္ပစၥည္းမ်ဳိးမ်ား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရႇိၿပီး မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ထုတ္ေပးရမည္ကို ႀကိဳတင္ခန္႔မႇန္းတြက္ခ်က္ရန္ AI နည္းပညာကို အသံုးျပဳသည္။

ကုန္စည္စီးဆင္းမႈကို အေထာက္အကူျပဳ

———————-

ကုမၸဏီမ်ား ယင္းတို႔၏ ကုန္ပစၥည္းစီးဆင္းမႈကို မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္လည္း AI က အေထာက္အကူျပဳေပးသည္။ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ကုန္တင္ကားမ်ားမႇ ကုန္ေသတၲာတင္သေဘၤာမ်ားအထိ၊ ကမၻာအ၀ႇမ္း ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာေၾကာင့္ ေႏႇာင့္ေႏႇးေနခဲ့သျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔သူမ်ားအေနႏႇင့္ မိမိတို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားမည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဆိုက္ေရာက္မည္ကို မသိခဲ့ရေပ။ ဤအခ်က္မႇာလည္း စတင္ေျပာင္းလဲေနၿပီျဖစ္သည္။ ကုန္စည္မ်ား ပို႔ေဆာင္ရာ လမ္းေၾကာင္းကို စီစဥ္သည့္စနစ္ ပိုမိုထိေရာက္လာၿပီး၊ ကုန္ပစၥည္းေရာက္ရႇိမည့္အခ်ိန္တြက္ခ်က္မႈ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာကာ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ပိုမိုရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံလာၾကသည္။ ကုန္ပစၥည္းေရာက္ရႇိမည့္အခ်ိန္ကို ႀကိဳတင္ခန္႔မႇန္းႏိုင္ရန္အတြက္ ''ပို႔ေဆာင္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားေပၚတြင္ Sensors မ်ားတပ္ဆင္ျခင္း''၊ ကုန္တင္ကားမ်ားမႇ ထုတ္လႊင့္သည့္ GPS အခ်က္ျပမ်ားႏႇင့္ အလားတူအခ်က္အလက္မ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ ''ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈစနစ္တစ္ခုလံုးကို ပံုစံေရးဆြဲျခင္း'' စသည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေပသည္။ ကုန္ပစၥည္းအထုပ္အပိုးမ်ားကို ပို႔ေဆာင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေရးဆြဲျခင္းအားျဖင့္လည္း ႀကီးမားသည့္ရလဒ္ကို ရရႇိႏိုင္သည္။

United Parcel Service (UPS) ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးျဖစ္သူ Jack Levis က အေမရိကန္ႏိုင္ငံတ၀ႇမ္းရႇိ ယင္းကုမၸဏီ၏ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား ေန႔စဥ္ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည့္ ခရီးစဥ္မိုင္တစ္မိုင္ခ်င္းစီမႇ ထြက္ေပၚလာေသာ ကုမၸဏီအတြက္ သက္သာသြားသည့္ အသံုးစားရိတ္မႇာ တစ္ႏႇစ္လွ်င္ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၅၀ ခန္႔ရႇိသည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ Goldman Sachs (အေမရိကန္ေငြေၾကးႏႇင့္ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈကုမၸဏီ) ကလည္း AI နည္းပညာအားျဖင့္ စီမံကြပ္ကဲပံ့ပိုးေရးအသံုးစားရိတ္ကို အနည္းဆံုး ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ ေနာင္လာမည့္ ဆယ္ႏႇစ္တာ ကာလအတြင္း အျမတ္ေငြေဒၚလာ ၂၅ ဘီလ်ံထပ္မံရရႇိႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ ဤအခ်က္က မတရားေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ားျပည့္လ်က္ အျမတ္အစြန္းနည္းပါးသည့္ စီးပြားေရးေလာကကို ႀကီးမားစြာေျပာင္းလဲေစမႇာျဖစ္သည္။

ယခုအခါ Amazon ကုမၸဏီႀကီးသည္ ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးေထာက္ပံ့ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသို႔ Los Angeles ၿမိဳ႕တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရႇင္မ်ားထံမႇ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူသူမ်ားထံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ Fed-Ex ၊ UPS ၊ ကုမၸဏီမ်ားႏႇင့္ ထိပ္တိုက္ယႇဥ္ၿပိဳင္ကာ စတင္အေျခခ် ေရႊ႕ေျပာင္း၀င္ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။ Amazon ၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းေၾကာင့္ ဤၿပိဳင္ဆိုင္မႈတြင္ ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏႇင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏အရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္ဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အထူးသတိျပဳမိေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

၀န္ေဆာင္မႈအရည္အေသြး တုိးတက္လာျခင္း

—————————-

မိမိတို႔ကုမၸဏီသည္ ေဖာက္သည္မ်ားအား အမႇန္ပင္အေလးေပးဂ႐ုစိုက္ေၾကာင္း အသိေပးဆြဲေဆာင္ရန္ ကုမၸဏီ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးတိုးတက္ေရးႏႇင့္ တသမတ္တည္းထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေရးတြင္ AI နည္းပညာက စတင္အေထာက္အကူျပဳေနၿပီျဖစ္သည္။

Online မႇတဆင့္ ကုန္မ်ဳိးစံုေရာင္းခ်ေသာ ၿဗိတိသွ်ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Ocado သည့္ ပစၥည္းမႇာယူသူမ်ားထံမႇ ေန႔စဥ္ Email ေစာင္ေရ ၁၀,၀၀၀ ခန္႔လက္ခံရရႇိၿပီး၊ ထိုသူမ်ားထံမႇ ပံုမႇန္မႇာယူေလ့ရႇိသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို AI အား အသံုးျပဳ၍ ရႇာေဖြေဖာ္ထုတ္သည္။ ယင္းသည္ ယခုအခါ အေရးႀကီးဆံုးလိုအပ္သည့္ ေဖာက္သည္မ်ားထံ ဦးစြာျပန္ၾကားေပးႏိုင္လ်က္ရႇိၿပီး၊ မေက်နပ္သူမ်ား၏ ေစာဒကတက္ေသာ စာမ်ားကို သက္ဆိုင္သည့္က႑အလိုက္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားထံသို႔ တဆင့္ေပးပို႔ႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္လ်က္ရႇိသည္။

၂၀၁၇ ခုႏႇစ္ႏႇင့္ ၂၀၂၁ ခုႏႇစ္ၾကားကာလအတြင္း AI နည္းပညာျဖင့္ အျပည့္အ၀ကိုင္တြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ကမၻာအႏႇံ႔အျပန္အလႇန္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ စားသံုးသူ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ပါ၀င္မႈမႇာ ငါးဆျမင့္တက္သြားၿပီး ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေရာက္ရႇိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ သုေတသနကုမၸဏီ Gartner ၏အဆိုအရ ၂၀၁၉ ခုႏႇစ္တြင္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အျပန္အလႇန္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားတြင္ AI ၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈသည္ အနည္းဆံုး ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

တစ္ခ်ိန္က တယ္လီဖုန္းကဲ့သို႔ပင္ AI သည္လည္း သံုးစြဲသူမ်ားအား ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ လုပ္ငန္းကို ေျပာင္းလဲေစမႇာ ျဖစ္သည္။ ၂၀ ရာစုေခတ္အေစာပိုင္း တယ္လီဖုန္းအသံုးျပဳျခင္း မျပန္႔ႏႇံ႔မီက ကုမၸဏီမ်ားသည္ မိမိတို႔ေဖာက္သည္မ်ား၏ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားကို စာတိုက္မႇတဆင့္လည္းေကာင္း ၊ လူကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ဆံုျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း ကိုင္တြယ္ခဲ့သည္။ တယ္လီဖုန္းက လုပ္ငန္းကိုင္တြယ္သည့္ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားကို လုပ္ငန္းပိုမိုတြင္က်ယ္ထိေရာက္ေစခဲ့ၿပီး၊ AI က လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈကို ပို၍ပင္ ႀကီးက်ယ္ထိေရာက္စြာ ျမႇင့္တင္ေပးေပလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းသည္ေဖာက္သည္မ်ား၏ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈအမ်ားအျပားကို လူသားတို႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ ထက္ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာကိုင္တြယ္ႏိုင္မႇာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

AI က ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ား၏ အသိပညာ၊ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ႏႇင့္ လ်င္ျမန္မႈတို႔အားလည္း ျမႇင့္တင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီမ်ားက ဖုန္းေခၚသူသည္ အျခားသူတစ္ဦးေယာင္ေဆာင္၍ ေခၚယူျခင္းျဖစ္ခဲ့ေသာ္ လက္ခံနားေထာင္သည့္ ကိုယ္စားလႇယ္အား သတိေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အသံမႇတ္တမ္းရယူထားသည့္ နည္းပညာကို သုေတသနျပဳလ်က္ရႇိသည္။ ဤအခ်က္က ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳမႇာ ျဖစ္သည္။

Humana ႏႇင့္ MetLife တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အာမခံကုမၸဏီမ်ားပါ၀င္သည့္ ေဖာက္သည္မ်ားအား ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ Cogito ဆိုသည့္ တည္ေထာင္စကုမၸဏီက ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္၊ စာနာမႈႏႇင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈမ်ားအား မႇတ္သားထားျခင္းကို ဦးတည္အာ႐ံုစိုက္ခဲ့သည္။ လက္ခံေျပာဆိုေနသည့္ ကိုယ္စားလႇယ္သည္ စကားကို မည္မွ်ျမန္ျမန္ေျပာေနသည္၊ ေခၚယူသူမ်ားက မည္ကဲ့သို႔ေသာစကားလံုးမ်ား ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းေနသည္စသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို မႇတ္သားထားၿပီး၊ စိတ္ခံစားမႈမ်ားႏႇင့္ အျပန္အလႇန္ဆက္ဆံ ေျပာဆိုေနမႈ အဆင္ေျပမေျပကို စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္သည္။ ျပႆနာတစံုတရာရႇိပါက ကိုယ္စားလႇယ္အား ေဖာက္သည္အေပၚ ပိုမိုစာနာေထာက္ထားစြာ ဆက္ဆံေျပာဆိုဖို႔ အရိပ္အျမြက္၊ သဲလြန္စေပးေလ့ရႇိသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အသံုးခ်နည္းပညာမ်ားသည္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမႇ ယင္းတို့ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ တစိတ္တပိုင္းအားျဖင့္၊ ကိုယ္စားလႇယ္၀န္ထမ္းမ်ားအေနႏႇင့္ ယင္းတို့၏စြမ္းေဆာင္မႈတိုးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ အနည္းငယ္သာ ရရႇိခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ဖုန္းလက္ခံျပန္ၾကားေရးဌာနမ်ားတြင္ တစ္ႏႇစ္တာအတြင္း ၀န္ထမ္းအေျပာင္းအလဲ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမႇ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရႇိခဲ့ၾကသည္ဟု Cogito ကုမၸဏီ၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ Joshua Feast က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

AI ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခုမႇာ ''ေဖာက္သည္မ်ားအား၀န္ေဆာင္မႈေပးရသည့္ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားအား ပံုမႇန္လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ အလုပ္မ်ားမႇ ကင္းလြတ္ေစလိမ့္မည္ေသာေၾကာင့္ ယင္း၀န္ထမ္းမ်ားအေနႏႇင့္ ေဖာက္သည္မ်ားအား အျခား၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္ၿပီး ၀င္ေငြသစ္မ်ားဖန္တီးေစႏိုင္လိမ့္မည္'' ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ KLM  ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ AI ကို စတင္အသံုးျပဳသည့္အခ်ိန္မႇစ၍ ယင္း၏ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားသည္ ခရီးသည္မ်ားအား ခရီးစဥ္သစ္မ်ားႏႇင့္ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးထားျခင္းမ်ား ျပင္ဆင္အတည္ျပဳျခင္းတို႔တြင္ ပိုမိုအခ်ိန္ေပးကူညီႏိုင္ခြင့္ရလာေသာေၾကာင့္ ေရာင္းအား ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ တက္လာေစခဲ့ေၾကာင္း ကိန္းဂဏန္းဆိုင္ရာ ပါရဂူ Mr. Alsenov ဆိုသူက ေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာ ဆြဲေဆာင္ေရာင္းခ်မႈမ်ားအေပၚ ေဖာက္သည္တိုင္းက ေက်နပ္အသိအမႇတ္ျပဳၾကလိမ့္မည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။

ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်မႈပံုစံအသစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္

————————————–

ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်သည့္ပံုစံကို AI က ေသခ်ာေပါက္ ေျပာင္းလဲေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားစြာက မိမိတို့၏ အေရာင္း၀န္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းအေထာက္အကူေပးေရးအတြက္ Amazon ႏႇင့္ Netflix တို့ အသံုးျပဳေသာ AI နည္းပညာျဖင့္ ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ ေထာက္ခံမႈရယူေသာနည္းလမ္းမ်ားႏႇင့္ အလားတူနည္းလမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းကို စမ္းသပ္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ Google ၊ Facebook ႏႇင့္ Amazon တို့သည္ AI ကို အသံုးျပဳ၍ Online ေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ အထူးေလွ်ာ့ေစ်းမ်ားျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားအား ပစ္မႇတ္ထားကာ ဆြဲေဆာင္သည့္နည္းကိုသံုးစြဲ၍ ႀကီးမားစြာေအာင္ျမင္ေနသည္မႇာ ႏႇစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္သည္။ အလားတူလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို့လည္း ျပန့္ႏႇံ့ႏိုင္ေပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈဘဏ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Goldman Sachs ရႇိ အေရာင္း၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ (Corporate Bonds) ခ်ဳပ္ဆိုလိုသည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား လက္ခံရယူသည့္အခါ ေဖာက္သည္မ်ားအား အလားတူစြန့္စားရသည့္ ပံုစံမ်ဳိးရႇိေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားလည္း အႀကံျပဳဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ တဒဂၤအတြင္း ရႇာေဖြၾကည့္႐ႈႏိုင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

သုေတသနကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Gartner က ၂၀၁၉ ခုႏႇစ္တြင္ ကမၻာတ၀ႇမ္း တယ္လီဖုန္းအေျချပဳ ဆက္သြယ္ေသာ ေဖာက္သည္မ်ားအား ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ကိုယ္စားလႇယ္အေရအတြက္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းသြားဖို့ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

အျပန္အလႇန္အားျဖင့္ Amazon ၊ Google ၊ Microsoft ႏႇင့္ Apple တို႔မႇ ထုတ္လုပ္ေနၿပီျဖစ္သည့္ အသံႏႇင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ Smart Speakers မ်ားမႇာ ကုမၸဏီမ်ားႏႇင့္ ယင္းတို႔၏ ပစ္မႇတ္မ်ားျဖစ္သည့္ သံုးစြဲသူမ်ားၾကားတြင္ အတားအဆီးတခု ျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။ ယင္း Speaker အခ်ဳိ႕တြင္ အျခားကုမၸဏီမ်ား၏ Application မ်ားကို လက္ခံထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပစၥည္းပို႔သူမ်ားအေနႏႇင့္ ယခင္က online သို့မဟုတ္၊ ဖုန္းမ်ားမႇတဆင့္သာျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ မိမိတို့ ပို့လိုက္သည့္ပစၥည္းမ်ားအား ေျခရာခံျခင္းအလုပ္ကို ယခုအခါ UPS က၊ Amazon ၏ Alexa voice service ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ နည္းစနစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေစႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ စကားေျပာသံကို မႇတ္မိႏိုင္ေသာနည္းပညာ ေရႇ႕ဆက္တိုးတက္လာသည့္အေလ်ာက္ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားၾကားတြင္ Speaker ၏ ဆြဲေဆာင္မႈ ပိုမိုတိုးပြားလာမည္ျဖစ္သည္။

၀န္ထမ္းခန္႔ထားေရးကို အေထာက္အကူျပဳ

————————

ကုမၸဏီမ်ားရႇိ  Human Resources (HR) လုပ္သားေရးရာစီမံခန့္ခြဲေရးဌာနရႇိ အလုပ္သမားသစ္ ရႇာေဖြခန့္ထားသူမ်ားသည္ လိုအပ္ေနသည့္ အလုပ္အကိုင္အေရအတြက္ထက္မ်ားစြာ ပိုလွ်ံေနေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားၾကားတြင္ ေမႊေႏႇာက္စီစစ္ေနၾကရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ Johnson & Johnson ဆိုသည့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီသည္ ႏႇစ္စဥ္လိုအပ္သည့္ ၀န္ထမ္းေနရာ ၂၅,၀၀၀ အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေပါင္း ၁.၂ သန္း လက္ခံရရႇိေနသည္။ AI နည္းပညာသံုးစနစ္သည္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို လူသားတို့ စီစစ္ေရြးခ်ယ္သည့္ ႏႈန္းထက္အဆေပါင္းမ်ားစြာ လ်င္ျမန္ေသာႏႈန္းျဖင့္ စီစစ္ၿပီး ေလ်ာက္ထားသူမ်ားထဲမႇ သင့္ေတာ္၊ ေကာင္းမြန္မည့္သူဟုတ္မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္ေပးႏိုင္သည္။

ကြန္ျပဴတာ Chips မ်ားထုတ္လုပ္သည့္ Nvidia ကုမၸဏီသည္လည္း ယင္းတို့အဆင္ေျပစြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္သည့္ အေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေသာ ကိုယ္ေရးမႇတ္တမ္းမ်ား လက္ခံရေလ့ရႇိသည္။ ထိုေၾကာင့္ မည္သည့္ ေလွ်ာက္လႊာရႇင္မ်ားကို ေခၚယူေတြ႕ဆံုေမးျမန္းဖို့ သင့္ေတာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန့္မႇန္းႏိုင္ရန္ ကိုယ္ပိုင္နည္းစနစ္တစ္ခုကို အခ်ိန္တစ္ႏႇစ္ယူ၍ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ယင္းစနစ္တြင္ လူေတြ႕စစ္ေဆးသူတို့ သတိမျပဳမိသည့္ အသြင္သ႑ာန္မ်ားကို နည္းပညာက မႇတ္မိႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မိမိတို့ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ရႇည္လ်ားစြာေရးသားေဖာ္ျပသူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားေလာက္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမရႇိသူမ်ား ျဖစ္ေနတတ္ၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ ရႇည္လ်ားေသာစာသားမ်ားက ယင္းတို့အတြက္ အမႇတ္နည္းေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာအႏႇံ့ဖြင့္လႇစ္ထားသည့္ Hilton ဟိုတယ္မ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းသစ္တစ္ဦး ခန့္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ပ်မ္းမွ် ၄၂ ရက္ၾကာျမင့္ေနရာမႇ Hire Vue ဆိုသည့္ တည္ေထာင္စကုမၸဏီ၏ အကူအညီျဖင့္ ၅ ရက္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ လာေရာက္ေျဖၾကားသူမ်ား၏ Video မ်ားကို ၾကည့္႐ႈေလ့လာၿပီး AI နည္းပညာကို အသံုးျပဳ၍ ယင္းတို့၏ စကားအေျပာအဆိုကြၽမ္းက်င္မႈ၊ အသံေန အသံထား၊ ကိုယ္ဟန္အမူအရာတို့ကို ၾကည့္႐ႈသံုးသပ္ကာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်သည္။

AI ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုမႇာ ၀န္ထမ္းေျပာင္းလဲမႈအႀကိမ္ေပါင္းႏႇင့္ လူဦးေရတို့ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၀န္ထမ္းလဲလႇယ္အစားထိုးျခင္း ကုန္က်စားရိတ္သည္ တစ္ႏႇစ္စာ လုပ္ခလစာ၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန့္ သို့မဟုတ္ ထိုထက္ပိုေလ့ရႇိသည္။ Software ကုမၸဏီ Workday သည္ ၀န္ထမ္းမ်ား မည္သည့္နည္းျဖင့္ ထြက္ခြာမည္ကို စတင္ခန့္မႇန္းသည္။ လုပ္ခလစာ၊ ခြင့္ယူသည့္ရက္မ်ားၾကား ကြာျခားသည့္အခ်ိန္ႏႇင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား အစီရင္ခံတင္ျပသည့္ မန္ေနဂ်ာမ်ား လူစားလဲမႈ စသည္တို့အပါအ၀င္၊ အေၾကာင္းအခ်က္ေပါင္း ၆၀ ခန့္ကို ေလ့လာၿပီး ကုမၸဏီကို စြန့္ခြါႏိုင္ေျခရႇိသည့္သူမ်ားအား ေထာက္ျပေပးျခင္းျဖင့္ ထိုသူမထြက္ခြာေအာင္ထိန္းထားဖို့ ကုမၸဏီမႇ ႀကိဳးစားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

၀န္ထမ္းေျပာင္းလဲမႈႏႈန္းျမင့္မားေသာ ေဆး႐ံုမ်ား ေစာင္ေရႇာက္ေရး ကုမၸဏီမ်ားႏႇင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္သည့္ တည္ေထာင္စကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Arena သည္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးကို မခန့္ထားမႇီကပင္ တာရႇည္အသံုးျပဳရန္ စဥ္းစားေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။ မည္သည့္ေလွ်ာက္လႊာရႇင္သည္ တစ္ႏႇစ္ထက္ပို၍ လုပ္ကိုင္မည့္သူျဖစ္ေၾကာင္း ခန့္မႇန္းႏိုင္ရန္ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၊ အျခားသက္ဆိုင္သည့္ေနရာမ်ားမႇ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ေဖာက္သည္ကုမၸဏီ၏ တစ္ႏႇစ္တာ အလုပ္သမားေျပာင္းလဲမႈႏႈန္းကို ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း Arena  ၏အႀကီးအကဲျဖစ္သူ Michael Rosenbaum က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အနာဂတ္ကာလတြင္ AI နည္းပညာအား ၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏ လုပ္ခလစာကို ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္ဖို့လည္း အသံုးျပဳေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ Infosys ကုမၸဏီသည္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ႏႇင့္ လစာတို့အား ယင္း၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏႇင့္ ႏိႈင္းယႇဥ္မႈကို အေျခခံသံုးသပ္ၿပီး ယင္းအား လစာတိုးေပးသင့္ မေပးသင့္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း AI နည္းပညာကို အသံုးျပဳရန္ စဥ္းစားေနၿပီ ျဖစ္သည္။

AI အနာဂတ္ႏႇင့္ လုပ္ငန္းရႇင္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္စဥ္းစားစရာမ်ား

——————–

လူတို့ဖန္တီးထားသည့္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈနည္းပညာဟု ဆိုလိုက္သည္ႏႇင့္တၿပိဳင္နက္ လူမ်ားစုမႇာ အမိန့္ေပးခိုင္းေစႏိုင္သည့္ စက္႐ုပ္မ်ားကို ျမင္ေယာင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သို့ေသာ္ ပိုမိုသင့္ေတာ္သည့္ျမင္ကြင္းမႇာ အစဦး၊ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈ၊ အဆံုးသတ္ စသည္တုိ့ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ေရႇ႕ေနာက္မ်က္ႏႇာႏႇစ္ဖက္ပါရႇိေသာ ေရာမလူမ်ဳိးတို့၏နတ္ဘုရား Janus ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္ AI မႇ ယူေဆာင္လာမည့္ ေကာင္းက်ဳိးျပဳ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္သည့္ လက္ရႇိကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ လူတို့အားေအာင္ျမင္မႈရလဒ္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာရရႇိေစမည္ျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္သူမ်ားအေနႏႇင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထဲမႇ အေကာင္းဆံုးသင့္ေတာ္သူကို ပိုမိုလြယ္ကူစြာ ထုတ္ႏႈတ္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဆက္ဆံေရး၀န္ထမ္းမ်ားအေနႏႇင့္လည္း စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားကို ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖၾကားေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယခင္က လံုး၀မရႇိခဲ့ဘူးေသးေသာ အလုပ္ေနရာမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မႇာျဖစ္ၿပီး၊ ပံုမႇန္အလုပ္မ်ားကို စက္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေစႏိုင္မႇာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပညာရႇင္တို႔သည္လည္း ပိုမိုျပည့္စံု၊ တက္ႂကြသည့္ဘ၀မ်ဳိး ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကမႇာ ျဖစ္သည္။

သံုးစြဲသူမ်ားအေနႏႇင့္လည္း၊ AI နည္းပညာ အသံုးခ်ျမႇင့္တင္ထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ပိုမိုလ်င္ျမန္ထိေရာက္သည့္ ကုန္ပစၥည္းပို့ေဆာင္မႈစံနစ္မ်ား၊ ထိုနည္းတူ က်န္းမာေရးႏႇင့္ သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရးတို့ကဲ့သို့ေသာ က႑မ်ားအတြင္း အေျခခံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေဆး၀ါးအသစ္မ်ား ေတြ့ရႇိေဖာ္ထုတ္ကုသႏိုင္မႈ၊ ပိုမိုလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ သယ္ယူပို့ေဆာင္မႈစသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားသို့ ဦးတည္ခံစားႏိုင္ၾကရမႇာ ျဖစ္သည္။

အျခားတနည္းျဖင့္ၾကည့္မည္ဆိုပါကမူ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အထစ္အေငါ့မ်ားစြာရႇိေပသည္။ နည္းပညာအေျပာင္းအလဲသည္ အျမဲလိုပင္အခက္အခဲမ်ားႏႇင့္ ရင္ဆိုင္ရေလ့ရႇိသည္။ AI ၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈက ''ကြန္ပ်ဴတာကို စတင္သံုးစြဲသည့္အခ်ိန္မႇစ၍ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ ျပႆနာမ်ား'' ထက္ ပိုမိုႀကီးမားၿပီး၊ ယင္း၏အက်ဳိးဆက္မ်ားမႇာလည္း အျခားအရာအားလံုးထက္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ားျဖစ္ေစဖို့ အလားအလာ ရႇိေပသည္။ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာျခင္းႏႇင့္ စြမ္းအားႀကီးမားျခင္း အရည္အေသြးႏႇစ္မ်ဳိးလံုး ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းေၾကာင့္ ယင္း၏ အက်ဳိးဆက္မႇာ ကြန္ပ်ဴတာထက္ လ်င္ျမန္စြာျပန့္ႏံႇ့ၿပီး လုပ္ငန္းတိုင္းကို ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္သည္။

လာမည့္ႏႇစ္မ်ားတြင္ AI က လုပ္ငန္းရႇင္မ်ားႏႇင့္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူစိုးရတို့ကို ေမးခြန္းႀကီးသံုးရပ္ႏႇင့္ ရင္ဆိုင္ေစေတာ့မႇာ ျဖစ္သည္။ တစ္ခုေသာေမးခြန္းမႇာ အလုပ္အကိုင္အေပၚအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈျဖစ္သည္။ AI မႇရရႇိမည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက အလြန္အမင္းခ်ီးမြမ္းခန္းဖြင့္ေနၾကလင့္ကစား၊ ယင္းတို့၏ အဓိကစိတ္၀င္စားမႈမႇာ အသံုးစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္သည္။ နည္းပညာအႀကံေပးကုမၸဏီ Infosys အား ဥေရာပရႇိဘဏ္တစ္ခုက ယင္း၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဌာနရႇိ ၀န္ထမ္းဦးေရ  ၅၀,၀၀၀ ကို ဦးေရ ၅၀၀ သို့ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းရႇာေဖြရန္ ခိုင္းေစခဲ့သည္။ ဤအထူးအစီရင္ခံစာက AI နည္းပညာျဖင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ထားသည့္ အသံုးခ်ပစၥည္းမ်ားအားျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏႇင့္ ၀န္ထမ္းေရးရာတို့ကဲ့သို့ေသာ ဌာနမ်ားရႇိ ၀န္ထမ္းအေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္။ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏႇစ္တြင္ ကမၻာတ၀ႇမ္းလံုးရႇိ အလုပ္သမားအင္အားထု၏ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သို့မဟုတ္ အလုပ္သမားဦးေရ ၃၇၅ သန္းတို့၏ အလုပ္မ်ားတြင္ အလိုအေလ်ာက္ ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ စက္ပစၥည္းမ်ား အစားထိုး၀င္ေရာက္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္ဟု McKinsey Global Institute က ခန့္မႇန္းတြက္ခ်က္ထားသည္။ လုပ္ငန္းရႇင္မ်ားအေနႏႇင့္ သင္တန္းမ်ားျပန္လည္ပို့ခ်ျခင္းအတြက္ အကုန္အက်ခံမည္လား၊ သို့မဟုတ္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အခ်ိန္ေပးမည္လားဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအေရးႀကီးသည့္ေမးခြန္းမႇာ AI နည္းပညာျပန့္ႏႇံ့လာသည့္အေလ်ာက္ ပုဂၢလိကအတြင္းေရးမ်ားကို မည္ကဲ့သို့ ကာကြယ္ေစာင့္ေရႇာက္မည္နည္းဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္က လူအမ်ား၏ ကြန္ပ်ဴတာအခ်က္အလက္မ်ားအား အေသးစိတ္ေျခရာခံေထာက္လႇမ္းျခင္းကို ျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စားသံုးသူမ်ားႏႇင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို Online မႇေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပေလာကတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္အတြက္ AI နည္းပညာက ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အသံုးခ်နည္းစံနစ္မ်ားဖန္တီးႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးေပးေတာ့မႇာျဖစ္သည္။ တစ္ခါတရံ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အထူးေလွ်ာ့ေစ်းမ်ားႏႇင့္ မိမိတို့၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကိုက္ညီသည့္အခါ သံုးစြဲသူမ်ား သေဘာက်ႏႇစ္ၿခိဳက္ေလ့ရႇိသည္။ သို့ေသာ္ သည္းမခံႏိုင္ေလာက္ေသာ ''ပုဂၢိဳလ္ေရးလ်ဳိ႕၀ႇက္ခ်က္ ထိန္းသိမ္းမႈခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ားကိုလည္း'' AI နည္းပညာက ယူေဆာင္လာႏိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ မ်က္ႏႇာဟန္ပန္မူယာကို မႇတ္သားသည့္ နည္းပညာ အလြန္တိုးတက္ျမင့္မားလာသည့္အေလ်ာက္ တစံုတဦး စိတ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာခံစားမႈကို သိရႇိေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မလိုလားအပ္ေသာသူ တစံုတဦး၏ လက္တြင္းသို့သာ ေရာက္ရႇိသြားပါက ထိုနည္းပညာသည္ တရားမႇ်တသည့္ ဆက္ဆံေရးကို ဟန့္တားဖ်က္ဆီးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ကမၻာတ၀ႇမ္းမႇ တရားဥပေဒထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ တာ၀န္ရႇိသူမ်ားသည္ AI နည္းပညာကို အသံုးျပဳ၍ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သကဲ့သို့ သာမန္ျပည္သူမ်ားအား ေခ်ာင္းေျမာင္းၾကည့္႐ႈျခင္းတို့ကိုလည္း ျပဳႏိုင္ေပသည္။ အမ်ားသေဘာတူညီသည့္ သင့္ေလ်ာ္မႇန္ကန္ေသာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း အတိုင္းအတာတခုျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစသည့္ ဥပေဒသစ္မ်ားခ်မႇတ္ဖို့ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။

တတိယေမးခြန္းမႇာ စီးပြားေရးယႇဥ္ၿပိဳင္မႈေပၚတြင္ AI နည္းပညာ၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္သည္။ ယေန့ထုတ္လုပ္သူမ်ားစြာသည္ AI နည္းပညာျဖင့္ တည္ေဆာက္သည့္ အသံုုးခ်ပစၥည္းမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားသို့ တင္ပို့ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ အၿပိဳင္အဆိုင္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရႇိၾကသည္။ သို့ေသာ္ AI နည္းပညာတြင္ အဓိကထိုးေဖာက္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည့္ နည္းပညာကုမၸဏီတစ္ခုကသာ ေရႇ႕မႇဦးေဆာင္လ်က္၊ အျခားၿပိဳင္ဖက္မ်ားအား လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းေစၿပီး မိမိ၏ၿပိဳင္ဖက္ဦးေရကို ေလွ်ာ့ခ်လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ လာမည့္ႏႇစ္ အနည္းငယ္အတြင္း၌ကား ထိုျဖစ္ရပ္မ်ဳိးေပၚလာစရာအေၾကာင္းမရႇိေပ၊ သို့ေသာ္၊ ထိုသို့ျဖစ္ လာခဲ့မည္ဆိုလွ်င္မူ ႀကီးစြာေသာ စိုးရိမ္ပူပန္စရာတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ေရႇ႕လာမည့္ႏႇစ္မ်ားအတြင္း AI က ''နည္းပညာက႑၏ျပင္ပရႇိ စည္ကားေနသည့္ စီးပြားေရးေစ်းကြက္'' ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ခ်ယ္လႇယ္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာေစၿပီး၊ အဆံုးသတ္တြင္ စားသံုးသူတို့၏ ေရြးခ်ယ္မႈႏႇင့္ ဆန္းသစ္ ျပာင္းလဲမႈတို့ကို က်ဥ္းေျမာင္းခက္ခဲလာေစဖို့ မ်ားသည္။ AI နည္းပညာကို ေစာစီးစြာ လက္ခံေျပာင္းလဲ သံုးစြဲသည့္လုပ္ငန္းရႇင္ႀကီးမ်ားက ပိုမိုႀကီးထြားလာၿပီး၊ ကုန္က်စရိတ္ေလွ်ာ့ခ်လ်က္ ခ်ိဳသာသည့္ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္မႇာျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမႇာ ပိုလွ်ံေသာအျမတ္အစြန္းမ်ားကို ျပန္လည္ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံလ်က္ မိမိတို့၏ၿပိဳင္ဖက္မ်ားေရႇ႕မႇ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ေနမည္သာျဖစ္သည္။ အင္အားေသးငယ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားမႇာမူ ေနာက္က်က်န္ရစ္ၿမဲသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

လက္လီျဖန့္ခ်ိေရာင္းခ်ျခင္းသည္ ေစ်းကြက္တြင္ ေနရာယူႏိုင္ေရးအတြက္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကို AI မႇ မည္ကဲ့သို့ ကူညီေပးႏိုင္ေၾကာင္းျပသသည့္ သာဓကတခုျဖစ္သည္။ AI နည္းပညာကို က်ယ္ျပန့္စြာအသံုးျပဳသည့္ Amazon ကုမၸဏီသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရႇိ Online စီးပြားေရး၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး၊ ၿပိဳင္ဖက္ကုမၸဏီမ်ား အလြယ္တကူ၀င္ေရာက္ယႇဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ရန္ အတားအဆီးမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း အသံုးျပဳထားသည္။

ေရနံကုမၸဏီတခုက AI နည္းပညာကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေရနံထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စားရိတ္ကို ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္ဆိုပါစို့၊ ယင္း၏ၿပိဳင္ဖက္မ်ားထက္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုေလ်ာ့နည္းသည့္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္က ယင္း၏ၿပိဳင္ဖက္အား လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းသည္အထိ ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း Goldman Sachs ကုမၸဏီမႇ Heath Terry ဆိုသူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းက AI သည္ ''ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအေျခအေနကို တမ်ဳိးတဖံု ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္စြမ္းရႇိသည္'' ဟုလည္း ယူဆသည္။

AI နည္းပညာျဖင့္ စနစ္တက်ပံုေဖာ္ထားသည့္ ေကာင္းက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားက အႏၲရာယ္ႀကီးမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ဟုေျပာရန္ကား ေစာေပေသးသည္။ သို့ေသာ္ ေနာင္လာမည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ရန္မႇာမူကား လြန္ခဲ့သည့္ ကာလမ်ားကထက္ ပိုမိုခက္ခဲလိမ့္မည္ဆိုသည္ကား အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းရႇင္မ်ားအေနႏႇင့္ ''မိမိတို့၏ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားအား မည္ကဲ့သို့ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္၊ နည္းဗ်ဴဟာနည္းစံနစ္မ်ားအား မိမိတို့ကုမၸဏီတြင္း၌သာ ေရးဆြဲတည္ေဆာက္မည္လား သို့မဟုတ္ ျပင္ပကုမၸဏီမ်ားအား ယံုၾကည္စြာအပ္ႏႇံရမည္လား၊ ယင္းတို့လိုအပ္သည့္ နည္းပညာကြၽမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းတို့ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည္လား၊ ယင္းတို့၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအား မည္မွ်ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္နည္း၊ လုပ္သားမ်ား၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏႇင့္ စံုစမ္းေထာက္လႇမ္းမႈ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို မည္ကဲ့သို့ ခ်ိန္ညိႇမည္နည္း၊'' စသည္တို့ကို ျပန္လည္ဆင္ျခင္သံုးသပ္ရန္ AI ကို လိုအပ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ Internet က လုပ္ငန္းရႇင္အခ်ဳိ႕ကို က်ဆံုးေစသည့္နည္းတူ၊ မိမိတို့ကုမၸဏီ၏ ၿပိဳင္ဖက္မ်ားအေပၚအသာစီးရမႈအား ေသခ်ာေစရန္ AI နည္းပညာတြင္ ေစာစီးစြာရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈမျပဳသည့္သူမ်ားသည္ ႀကီးမားသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏႇင့္ ရင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ေသခ်ာသည္မႇာ AI က သမား႐ိုးက်နည္းျဖင့္ လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားကို အဆံုးသတ္ေပးမႇာျဖစ္ၿပီး၊ ကမၻာႀကီးႏႇင့္ စီးပြားေရးေလာကတို့အတြက္ ေခတ္သစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးေတာ့မည္ ျဖစ္ေပသည္။

ေအာင္ကို (ေတာင္ငူ)