ႏိုင္ငံႏႇင့္ အစိုးရ

အထက္တန္းေက်ာင္းသားဘ၀အထိ ေက်ာင္းသားကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး ေက်းဇူးရႇင္ဆရာႏႇင့္ ဆရာမမ်ားကို တစ္ခါတစ္ရံ ၿငိဳျငင္ခဲ့ဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းႀကီးကို ခ်စ္ခင္သံေယာဇဥ္ ရႇိပါသည္။

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀တြင္ ေက်းဇူးရႇင္ဆရာႏႇင့္ ဆရာမမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ၿငိဳျငင္ခဲ့ဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမိတကၠသိုလ္ကို ခ်စ္ခင္သံေယာဇဥ္ရႇိပါသည္။

အလုပ္ခြင္ေရာက္သည့္ အရြယ္တြင္ မိမိ၏အထက္လူႀကီးမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အခါအခြင့္သင့္တုိင္း ၿငိဳျငင္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိ၏လုပ္ငန္းတာ၀န္ႏႇင့္ ႐ံုးကို ခ်စ္ခင္သံေယာဇဥ္ရႇိပါသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရျဖစ္ေစ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလျဖစ္ေစ ညဘက္ ပလက္ေဖာင္းေစ်းသည္မ်ားအေနျဖင့္ ဆိုင္ပိတ္သည္ႏႇင့္ မိမိပတ္၀န္းက်င္ႏႇင့္ မိမိေနရာကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ေဆးေၾကာၾကသည္ကို ေလးစားစြာသတိျပဳမိပါသည္။ မည္သည့္အစိုးရျဖစ္ေစကာမူ မိမိႏိုင္ငံကို ခ်စ္သည့္လကၡဏာ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ပံုစံမ်ဳိးစံုႏႇင့္ အစိုးရမ်ားရႇိတတ္ၾကရာ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ အစုိးရႏႇင့္ ႏုိင္ငံခြဲျခားတတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ခ်စ္တတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကမၻာ့သမိုင္းကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ မည္သည့္အစိုးရမွ် ရာသက္ပန္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အခြင့္အေရးမရႇိဘဲ အခ်ိန္ႏႇင့္အမွ်ေျပာင္းလဲတတ္ရာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းအေနျဖင့္ အစိုးရကို ခ်စ္သည္ထက္ မိမိႏိုင္ငံကိုခ်စ္မႇ ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေမာင္သာ