အဂတိပယ္ခြာ ျပည္သာယာ (၄)

21972

အဂတိလိုက္စားမႈညီမွ်ျခင္း

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူမ်ား၏ မ႐ိုးေျဖာင့္မႈ၊ လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈ၊ ကိုယ္က်င့္သိကၡာပ်က္ယြင္းမႈတို႔သည္ အဂ တိလိုက္စားမႈကိုျဖစ္ေစေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မ႐ိုးေျဖာင့္ျခင္း၊ လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ က်င့္သိကၡာပ်က္ယြင္းျခင္းတို႔သည္ မည္သို႔မည္ပံုျဖစ္ေစခဲ့သလဲဆိုသည္ကို ရွင္းလင္းစြာသိရွိနားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈညီမွ်ျခင္းအေၾကာင္း ဆက္လက္တင္ျပသြားပါမည္။ ဤညီမွ်ျခင္းကို သုေတသနျပဳလုပ္တင္ျပသူသည္ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ ကယ္လရာေမာင့္တကၠသိုလ္မွပါေမာကၡေရာဘတ္ကလစ္ဂါရပ္ (Robert Kligaard) ျဖစ္၏။

          သူ၏ညီမွ်ျခင္းမွာ (C=M+D+A), Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability ”အဂတိလိုက္ စားမူ= လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ+တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းသေဘာျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း-တာဝန္ယူမႈ”ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ကုန္ပစၥည္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားႏိုင္ျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္ျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ေမာင္ပိုင္စီးထားႏိုင္ျခင္းရွိသည့္အျပင္ သူ႔တစ္ေယာက္တည္း၏ သေဘာထားျဖင့္ပင္မည္သူေတြကို မည္သည္ ့နည္းလမ္းျဖင့္ မည္မွ်စီခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာလည္းရွိေနၿပီး တာဝန္ယူမႈႏွင့္ ပြင့္ လင္းျမင္သာမႈတို႔က အားနည္းေနမည္ဆိုလွ်င္ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ေသခ်ာေပါက္ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားလာမည္ ဟု ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ျခင္းသည္လည္းေကာင္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႀကီး ထြားလာျခင္းသည္လည္းေကာင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိ သူ၏မ႐ိုးေျဖာင့္ေသာသေဘာ၊ လိမ္လည္လွည့္ျဖားလုိေသာ သေဘာတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရပါမည္။ ထို႔အျပင္ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ မရွိခဲ့လွ်င္ကား ေသခ်ာေပါက္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာပ်က္ယြင္းမႈရွိ သည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။

          လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူသည္  လုပ္ငန္းအေျခအေနအမ်ိဳးအစားႏွင့္ အခ်ိန္အခါအေပၚမူတည္၍ တခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို မိမိလက္ထဲတြင္ ကိုင္ထားရေသာ္လည္း ယင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ၄င္းကလံုးဝတာဝန္ယူမႈရွိသည့္အျပင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္ဆိုလွ်င္ကား အဂတိလိုက္စားမႈသည္ မဖြံ႕ၿဖိဳးမႀကီးထြားႏိုင္ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ကိုယ္က်င့္သိကၡာပ်က္ယြင္းသည္ဟု မဆိုသာပါ။ သို႔ရာတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈကို တိုက္ဖ်က္လိုသူမ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ဆံုးျဖတ္ခြင့္အာဏာကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကိုမ်ားစြာ တိုးပြားေစရန္ အားထုတ္ၾကရပါမည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါပံုေသနည္းတြင္ (Monopoly) လက္ဝါးႀကီးအုပ္ မႈအစား(Economic Rent) စီးပြားေရးအခြင့္ထူးရွိမႈျဖင့္ အစားထိုးၿပီး ပံုေသနည္း၏အဓိပၸာယ္ေလးနက္မႈ ကိုေဖာ္ ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ စီးပြားေရးအခြင့္ထူးဆိုသည္မွာ မိမိ ေပးလိုေသာသူကုိတျခားယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္မ်ားထက္ ႏွာတစ္ဖ်ားသာေအာင္ အေျခအေနဖန္တီးေပးထားျခင္းျဖစ္ပါ သည္။

          အမွန္စင္စစ္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ အျခားသူမ်ားကို ပိုမိုမွ်တစြာယွဥ္ၿပိဳင္မႈကိုျဖစ္ေစပါသည္။ Online ဝယ္ယူေရးစီမံကိန္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း၊ ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားအတြက္အခ်ိန္လံုေလာက္ေအာင္ေပးျခင္း၊ လိုအပ္ေသာကုန္ပစၥည္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို တိတိက်က် သဲသကြဲြကြဲ ေဖာ္ျပထားျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ျခင္းအစီအစဥ္ႏွင့္ စနစ္လူတိုင္းကို အသိေပးျခင္း၊ ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးျခင္း၊ အက်ိဳးအ ေၾကာင္း ရွင္းျပျခင္းစသည့္ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ကိုရီးယား၊ ကိုလံဘီယာ၊ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံ တို႔တြင္ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးစလုပ္ခဲ့စဥ္ကလည္း ဤလက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈကို ပစ္မွတ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ အာဂ်င္တီးနားတြင္ အမ်ားျပည္သူေဆး႐ံုမ်ားမွာ က်န္းမာေရး က႑အဂတိလိုက္စားမႈေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ဝယ္ယူရရွိေသာေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းေဈးႏႈန္းမ်ားကို လူထုသိသာေအာင္ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ကပ္ထားေပးေသာ နည္းလမ္းကို က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။

          တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းက ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရယူထားျခင္း (Discretion) ကို ကန္႔သတ္ထားရျခင္း ကလည္း အဂတိလိုက္စားမႈေလ်ာ့က်ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။  ဤအာဏာကို ေလ်ာ့က်ေအာင္ လုပ္ရသည္မွာလြယ္ပါ။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းက ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ဆိုသည့္အ တြက္ ရာထူးအဆင့္ျမင့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မွာသာ ဤကဲ့သို႔ေသာ အာဏာမ်ိဳးရွိႏိုင္သည္ဟု မမွတ္ယူေစလိုပါ။ စည္ပင္သာ ယာအငယ္တန္းဝန္ထမ္းတစ္ဦးပင္လွ်င္ ဤအာဏာမ်ိဳးရွိ ႏိုင္ပါသည္။ ညေန ၆ နာရီမွ  ၉ နာရီအတြင္း ဖြင့္လွစ္ ေရာင္းခ်ေသာ ညေဈးတန္းတစ္ခုတြင္ ေလးေပပတ္လည္ အက်ယ္အဝန္းရွိေသာ ေနရာတစ္ခုကို စည္ပင္သာယာမွ အခြန္ ၂၀ဝ က်ပ္ ေကာက္ခံသည္ဆိုပါစို႔။ အေရာင္းအဝယ္ ေကာင္းေသာ ေနရာေရြးခ်ယ္မႈ၊ တည္ခင္းခြင့္ရွိေသာ ကုန္ပစၥည္း၊ ပိုမိုလိုအပ္ေသာ အက်ယ္အဝန္း၊ အခ်ိန္ကာလ၊ ဒဏ္ေငြအစရွိသည္တို႔ကို သူ႔သေဘာႏွင့္သူ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ သည္ဆိုလွ်င္ စည္ပင္သာယာအဖြၾကသို႔ အခြန္ေငြ ၂၀ဝ က်ပ္ျဖတ္ပိုင္းျဖင့္ ျဖတ္ၿပီးေကာက္ခံေပးရေသာ အခ်ိန္မတိုင္မီတြင္သက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းအတြက္ ေျပစာမျဖတ္ဘဲ ေပးရေသာ ေငြမွာ ထို႔ထက္မကမ်ားစြာရွိႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသည္ ေအာက္ေျခတြင္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ အဂတိလိုက္ စားမႈပင္ျဖစ္ပါသည္။

          ဤကဲ့သို႔ေသာကိစၥမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အစိုးရမ်ားက ကိုင္တြယ္ထိန္း ေက်ာင္းရန္မတတ္ႏိုင္ပါ။ ဝန္ထမ္းငယ္မ်ားကိုခ်ည္းအေရးယူေန၍လည္း ေခတၲခဏသာေပ်ာက္ကြယ္ၿပီး မၾကာ ခင္ အဂတိလိုက္စားမႈက ေသခ်ာေပါက္ျပန္ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ တာဝန္ရွိသူက အဂတိလိုက္စား မႈကိုတိုက္ဖ်က္လိုေသာ ဆႏၵရွိပါက ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ျပန္ လည္စိစစ္ၿပီး ယင္းသို႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း၏ လိုလ်င္လိုသလို ဆံုးျဖတ္ခြင့္ကို ထိန္းေက်ာင္းမႈနည္းလမ္း မ်ား ထည့္ေပးျခင္းျဖင့္သာ ဤျပႆနာအတြက္ အေျဖမွန္ ရႏိုင္ပါသည္။ ဘိုလစ္ဗီးယားႏိုင္ငံတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ ဖ်က္ေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့စဥ္က လာပဇ္ (La Paz) ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ အဘာ႐ိုး (Abarro) ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ သတိ ျပဳမိစရာ၊ မွတ္သားစရာ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ သူက သူ႔ၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း၌ ႏိုင္ငံသားလက္စြဲစာအုပ္ကို ဘာသာသံုး မ်ိဳးျဖင့္ လြယ္ကူရွင္းလင္းစြာ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး သူ႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ပါမစ္တစ္ခုရရန္ဘာေတြကို ဘယ္လိုလုပ္ရမည္၊ အိမ္တစ္လံုးေဆာက္မည္ဆိုလွ်င္၊ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းတစ္ခုလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ အစရွိသျဖင့္ အေသးစိတ္ေဖာ္ ျပထားပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ ဘာလုပ္ခ်င္သလဲ၊ သူလုပ္ခ်င္ေသာအလုပ္ကို အလြယ္တကူ လုပ္ႏိုင္မည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းမ်ားကို အားလံုးသိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ထိုစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းအတိုင္း လိုက္နာၾကရ၏။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူတစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္း၏သေဘာ ျဖင့္ လိုလွ်င္လိုသလို၊ မလိုလွ်င္ မလိုသလို ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ထြက္ ေပၚလာရန္ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ ေစရန္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ကို ကန္႔သတ္ထားလိုက္ႏိုင္ပါသည္။

          အဂတိလိုက္စားမႈညီမွ်ျခင္း အရဆိုလွ်င္ မိမိတို႔သည္ အဂတိ လိုက္စားမႈကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ စီးပြားေရးအခြင့္ထူးရရွိျခင္းႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း၏သေဘာျဖင့္ ဆံုး ျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိျခင္းတို႔ကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္သမွ် ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္ ကန္႔သတ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳရ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တာဝန္ယူမႈရွိျခင္းကိုကား ျမႇင့္တင္ႏိုင္သမွ် ျမႇင့္တင္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ တြင္ကား အစိုးရဌာနအပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ထိပ္ပိုင္းစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားက တာဝန္ ယူမႈျမင့္မားၾကလွ်င္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ျခင္းႏွင့္ တစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ခြင့္တို႔ကို ေလ်ာ့ခ်ရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ ကို သူတို႔ေကာင္းစြာ နားလည္ၿပီးသား ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ တာဝန္ယူမႈျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိေသာ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုအသံုးျပဳေလ့ရွိပါသည္။

          ၄င္းတို႔၏နည္းလမ္းမ်ားကို ၿခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ လက္ေအာက္အလုပ္ဌာနမ်ား အဂတိကင္း/မကင္း ကို ေစာင့္ၾကည့္တိုင္းတာၿပီး တိုးတက္လာေစရန္ တာဝန္ယူရျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူတို႔၏အသံမ်ားကို နားေထာင္၍ ခြဲျခားစိတ္ျဖာသံုးသပ္ၿပီး ဌာနတြင္းျပဳျပင္ေပးျခင္း၊ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္မႈကို ခံယူရျခင္းႏွင့္ ထိပ္ပိုင္းစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားကိုယ္တိုင္က အဂတိလိုက္စားေနၾကသူမ်ားကို အေရးယူျခင္းမခံရဘဲ လြတ္ကင္းေနႏိုင္သူမရွိေအာင္ တာဝန္ယူရျခင္းစသည္ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

 

မင္းဗထူး (၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလထုတ္ CEO မဂၢဇင္း)