ထင္သေလာက္မဆိုးဝါးပါ

Heal-the-World

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ကမၻာႀကီးသည္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈ၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မႀကံဳစဖူး ရင္ဆိုင္ေနရမႈ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈ၊ ကိုယ္က်ိဳးၾကည့္အမ်ိဳးသားဝါဒီျပန္လည္ေခါင္းေထာင္လာမႈ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔၏ ကုန္သြယ္မႈတိုက္ပြဲ၏ ရလဒ္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္၊ Artificial Intelligence ၏ ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား စသည္တို႔ေၾကာင့္ လံုးဝ႐ႈပ္ေထြးေနသကဲ့သို႔ ခံစားရပါသည္။ လတ္တေလာ ကြယ္လြန္သြားေသာ Stephen Hawkin က တစ္ခ်ိန္တြင္ ကမၻာႀကီးကို Artificial Intelligence က အႏိုင္ယူ သြားႏိုင္သည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ထားျပန္ရာ အနာဂတ္အတြက္ ေမးခြန္းမ်ားစြာရွိေနပါသည္။ တခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားကလည္း ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းေမြးဖြားမည့္ ကေလးငယ္တစ္ဦးအတြက္ ႀကီးလာလွ်င္မည္သည့္ အလုပ္မ်ိဳးလုပ္ခ်င္သနည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းမွာ အဓိပၸာယ္မဲ့သည့္ ေမးခြန္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကပါ သည္။ သို႔ေသာ္ Han Rosling ၏ Factfulness စာအုပ္တြင္ ပါဝင္သည့္ ေအာက္ပါေမးခြန္းႏွင့္ အေျဖကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ားစြာရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိႏိုင္ပါသည္။

 ၁။       ယေန႔ကမၻာတြင္ ဝင္ေငြနိမ့္ပါးေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မိန္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ မူလတန္းေအာင္သည့္ အေနအထားမွာ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟုဆိုလွ်င္

၂။       ယေန႔ကမၻာတြင္ ကမၻာ့လူဦးေရ အထူထပ္ဆံုးေဒသမ်ားမွာ အလယ္အလတ္ဝင္ေငြရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ဟုဆိုလွ်င္

၃။       လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္မွစတင္၍ အဆင္းရဲဆံုးအဆင့္တြင္ေနထိုင္သည့္ ကမၻာ့လူဦးေရအမ်ိဳးအစားမွာ ရပ္တန္႔ေနသည္ဟုဆိုလွ်င္

၄။       လက္ရွိတြင္ ေယဘုယ်လူ႔သက္တမ္းမွာ ႏွစ္ ၇၀ ဟုဆိုလွ်င္

၅။       ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၂၁၀ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကမၻာ့လူဦးေရ ေနာက္ထပ္ေလးဘီလီယံ တိုးလာမည္ျဖစ္ရာ အဓိကအသက္ ၁၅ မွ ၇၄ ႏွစ္ထိ သက္တမ္းရွိသူမ်ားဟုဆိုလွ်င္

၆။       လြန္ခဲ့သည္ႏွစ္ ၁၀ဝ ႏွင့္စာလွ်င္ သဘာဝေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူဦးေရမွာႏွစ္စဥ္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်လာသည္ဟုဆိုလွ်င္

၇။       တစ္ႏွစ္သားကေလးငယ္တို႔အေနျဖင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏိုင္သည့္အေနအထားမွာ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟုဆိုလွ်င္

၈။       ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ က်ား၊ ပန္ဒါႏွင့္ ႀကံ့အနက္တို႔ကို ရွားပါးတိရစၦာန္မ်ိဳးဟု သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ထိုသံုးမ်ိဳးစလံုးသည္ ရွားပါးတိရစၦာန္စာရင္းတြင္ မပါဝင္ေတာ့ဆိုလွ်င္

၉။       တစ္ကမၻာလံုးအေနထားႏွင့္ၾကည့္လွ်င္ လူဦးေရ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လွ်ပ္စစ္မီးရသည္ဟုဆိုလွ်င္

ကမၻာႀကီးသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အမ်ားစု ထင္ထားသကဲ့သို႔ မဆိုးဝါးေသးပါေၾကာင္း…

 

ေမာင္သာ