CEO မ်ားႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည္႔နည္းလမ္း ၂၂ သြယ္

11မည္သည့္အလုပ္အကိုင္တြင္ျဖစ္ေစ စီးပြားေရး၊ ဒါမွမဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ျဖစ္ေစ မည္သူႏွင့္သိသည္ မည္သူႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္ (Who’s Who) ဆိုသည္မွာ  အျခားအရည္အခ်င္းမ်ားထက္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေခါင္းေဆာင္တိုင္း ထိပ္တန္းတာဝန္ယူထားသူတိုင္း သိရွိၾကပါသည္။ ဦးေဆာင္သူတစ္ေယာက္အဖို႔ ခ်ိတ္ဆက္ကြန္ရက္ (Network) ရွိျခင္းျဖင့္ အႀကံဥာဏ္မ်ား ဖလွယ္ျခင္း၊ အႀကံဥာဏ္သစ္မ်ား အႀကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားရရွိျခင္း၊ အမွားမ်ားကို သင္ယူျပင္ဆင္ျခင္း ျပင္ဆင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ကိုစနစ္တက်အသံုးခ်တတ္ရန္ သိရွိႏိုင္ပါသည္။ ခ်ိတ္ဆက္ကြန္ရက္မွတစ္ ဆင့္ မိမိ၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေစသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပညာရွိမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ားကို ေတြ႔ဆံုႏိုင္ခြင့္ရျခင္းေၾကာင့္ မိမိစီးပြားေရးအတြက္  လြန္စြာအေရးပါလွပါသည္။

          လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ အမ်ိဳး သမီးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္း၊ MYEA ၊ Yaung President Organization ၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အသင္းအလိုက္ဖြဲ႕ စည္းထားသည့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားရွိပါသည္။ စာဖတ္သူအေနျဖင့္လည္း လက္ရွိအေနထားမွ ေနာက္တဆင့္ တက္လွမ္းရန္ ဆႏၵရွိပါက ခ်ိတ္ဆက္ကြန္ရက္၏ အေရးပါမႈကို သိရွိနားလည္ၿပီး ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္လွပါသည္။

၁။ မိမိအတြက္ ကိုက္ညီသည္႔ CEO မ်ားႏွင႔္ ခ်ိတ္ဆက္မိရန္

ခ်ိတ္ဆက္ကြန္ရက္၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ မိမိအားခြန္အားရရွိေစၿပီး တိုးတက္မႈရွိေစကာ မိမိႏွင့္ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္၊ တူညီသူျဖစ္႐ံုမွ်မက မိမိ၏လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ကို သိရွိသူျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

          CEO တစ္ဦးအား သူႏွင္႔ေတြ႔ဆံုႏိုင္ရန္ မိမိယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ မိတ္ေဆြမ်ားမွတစ္ဆင့္ စံုစမ္းေလ့လာျခင္း၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ဩဇာကိတၲမရွိသူမ်ားအား ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

          ယခင္က CEO မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳဖူးပါက ထိုအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကိုလည္း မေမ့သင့္ပါ။ CEO တခ်ိဳ႕ကို စနစ္တက်ေရြးခ်ယ္ရန္ နက္႐ိႈင္းေသာဆက္ႏႊယ္မႈတည္ ေဆာက္ထားသင့္ပါသည္။

၂။     မိမိအိမ္စာႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ပါ

မိမိခ်ဥ္းကပ္လိုသည့္ CEO စာရင္းျပဳစုၿပီးသည္ႏွင့္ ထိုသူတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေသးစိတ္သိရွိေလ့လာထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ CEO တို႔၏ ဆႏၵလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ စိတ္ဝင္စားစိတ္အားထက္သန္သည့္  အရာမ်ားကို သိရွိ ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသူတို႔၏ Social Media မ်ား ကိုေလ့လာျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴးထားသည္မ်ားကို ဖတ္႐ႈျခင္းႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ေရးေဆာင္းပါးမ်ားရွိပါက ဖတ္႐ႈေလ့လာထားျခင္းျဖင့္ စိတ္ဝင္စားစရာအခ်က္ကို အေျခခံ၍ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရပါက အက်ယ္ခ်ဲ႕ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

၃။ ခ်ိန္ဆကြန္ရက္လုပ္ရန္ အခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္) စနစ္တက်ျပင္ဆင္ပါ

အားလပ္ရက္ခရီးထြက္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ကိုစနစ္တက် ျပင္ဆင္သကဲ့သို႔ CEO မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိရန္အတြက္ တစ္ႏွစ္တာအခ်ိန္ဇယားေရးဆြဲသင့္ပါသည္။

          အနီးကပ္၍ စီးပြားေရးဆိုင္ရာကြန္ဖရင့္မ်ား တက္ေရာက္၍ ထိပ္တန္း CEO တစ္ေယာက္ေတြ႕ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားမွသာ ထိပ္တန္း CEO မ်ား တက္ေရာက္သည့္ အစည္းအေဝးမ်ား၊ ကြန္ဖရင့္မ်ားကို အခ်ိန္ယူတက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ အေျခေနကို ဖန္တီးယူတတ္ပါေစ

CEO တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ စာဖတ္သူအား ခ်ဥ္းကပ္ရန္  ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းလြန္းလွသျဖင့္ မိမိအေနျဖင့္သာ အေျခေန ဖန္တီး၍ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ Social Media မွ တစ္ဆင့္၊ ဒါမွမဟုတ္ E-mail ျဖင့္၊ ဒါမွမဟုတ္ ပြဲတစ္ပြဲတြင္ မိတ္ဆက္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

          CEO မ်ားႏွင့္ သိရွိရန္ ႀကိဳးစား၍ အခ်ိန္ယူရန္ တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ဖက္စြန္းေရာက္ ကိုယ္က်ိဳးသာၾကည့္၍ မလုပ္ေဆာင္ရန္ သတိျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို CEO တို႔၏ အခ်ိန္ႏွင့္အေနအထားကို ေလးစားရန္ အထူးဂ႐ုစိုက္သင့္ပါသည္။

၅။ မိမိကို သတိျပဳမိပါေစ

စာဖတ္သူအား CEO တစ္ဦးအေနျဖင့္ မည္သည့္အေၾကာင္း ေၾကာင့္ စကားေျပာခ်င္၊ ဆက္ဆံခ်င္ရန္ အေၾကာင္းရွိပါ သနည္း။ CEO တစ္ဦးမွ မိမိအားသတိျပဳမိေစရန္ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ Blog တြင္ျဖစ္ေစ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ ေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားျခင္း အခြင့္အေရးရပါက စကားဝိုင္းမ်ား ကြန္ရက္မ်ားတြင္ စကားေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းတို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ လူအမ်ားက မိမိကို စိတ္ဝင္တစားဆက္သြယ္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၆။ ရည္ညႊန္းစာ (သို႔မဟုတ္) သတင္းအခ်က္အလက္ ေမတၲာရပ္ခံျခင္း

CEO အားလံုးနီးပါး အလုပ္ႏွင့္အစည္းအေဝးမ်ားျဖင့္ ပိ ေနၿပီး အခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိစြာတန္ဖိုးရွိစြာ အသံုးခ်သူမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုသူတို႔အမ်ားစုမွာ ကူညီလိုစိတ္ရွိၾကပါသည္။ ထိုသူတို႔အား မိမိ၏အခ်ိန္ဇယားမွဖဲ့၍ ေတြ႕ ဆံုခြင့္၊ ဒါမွမဟုတ္ ဖုန္းေျပာဆိုျခင္းမ်ား ေမတၲာရပ္ခံပါက လုပ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း ရည္ညႊန္းစာ၊ ဒါမွမဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္ေရးသားေပးပါရန္ အကူအညီေတာင္းခံေမတၲာရပ္ခံျခင္းကိုမူ လိုလိုလားလား ကူညီတတ္ပါသည္။  ထိုမွတဆင့္ သတိျပဳရင္းႏွီးမႈရယူၿပီးေနာက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အခြင့္အေရးရလာ ႏိုင္ပါသည္။

၇။ မေမ႔ႏုိင္ေလာက္ေသာ အမွတ္တံဆိပ္ဖန္တီးထားရန္

CEO မ်ားမွာ လုပ္ငန္းႏွင့္ အေျခေနေပၚမူတည္၍ လူရာေပါင္းမ်ားစြာ  ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္ဆံေနရသည္ ျဖစ္ရာ စာဖတ္သူသည္လည္း အမွတ္ရစရာတစ္ခုခုရွိမေနပါက ထိုသူမ်ားကဲ့သို႔ လူအမ်ားစုထဲ ေပ်ာက္ကြယ္သြား မည္ျဖစ္ပါသည္။ လူအမ်ားႏွင့္အတူ တမူထိုးထြက္မႈရွိရန္ မိမိ၏ပုဂၢိဳလ္ေရး၊ ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္အေၾကာင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ တင္ဆက္ေျပာျပတတ္ရန္ ျပင္ဆင္ရန္လို အပ္သကဲ့သို႔ မိမိႏွင့္လိုက္ဖက္သည့္ အဝတ္အစားပံုစံကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ဝတ္ဆင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

၈။ မိမိလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ထဲထဲဝင္ဝင္ သိရွိေနပါေစ

မိမိ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ရွိ CEO မ်ားမွာ ေနာက္ဆံုးေပၚ သတင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအေနထားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီသိႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသို႔ေသာ CEO မ်ားႏွင့္ေတြ႕လွ်င္ စာဖတ္သူသည္ မိမိ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂဃနဏ သိထားရန္ လိုအပ္လွပါသည္။

၉။ မိမိလက္ရွိ အသိုင္းအဝန္းကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ စိစစ္ပါ

မိမိ၏လက္ရွိ အသိုင္းအဝန္း၏ ခ်ိတ္ဆက္ကြန္ရက္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ပါ။ ထိုကြန္ရက္တြင္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း၊ ေက်ာင္းေနဖက္၊ သင္ဆရာ ၾကားဆရာ၊ မိမိ မွ ေလးစားရသူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိပ္တန္း CEO မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္သူမ်ားပါရွိရန္ အထူးလိုအပ္ၿပီး ထိုသူမ်ားေၾကာင့္ CEO အေနျဖင့္ စာဖတ္သူ၏ E-mail ဖတ္ရန္၊ ဒါမွမဟုတ္ ဖုန္းေျပာၾကားျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ကြန္ဖရင့္မ်ားတြင္ ငါးမိနစ္ခန္႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

၁၀။ စိတ္အေႏွာင္႔ အယွက္မျဖစ္ပါေစႏွင္႔

အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္ခါရ၍ CEO တစ္ေယာက္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရလွ်င္ သူ၏အခ်ိန္ကို ေလးစားေသာအားျဖင့္ ေတာေျပာေတာင္ေျပာ အရည္မရအဖတ္မရေျပာဆိုျခင္း ေရွာင္ရွားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

(၁) မလိုအပ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားပါ

ေမးခြန္းမ်ားတရစပ္ ေမးျမန္းျခင္းကို သတိျပဳရန္ လိုအပ္ ပါသည္။ ႐ိုးသားပ်ဴငွာစြာျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ဂါရဝျပဳျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ လတ္တေလာေအာင္ျမင္မႈ၊ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခု ခုကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းကိုသာ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

(၂) အခ်ိန္တိုအတြင္း ထိထိမိမိ ေျပာဆိုဆက္ဆံပါ

 CEO အမ်ားစုမွာ အခ်ိန္ပိုမရွိတတ္သျဖင့္ မိမိကိုယ္မိတ္ဆက္ရာ၌ E-mail ျဖစ္ေစ လူခ်င္းေတြ႕ဆံုရာ၌ျဖစ္ေစ ထိ ထိမိမိ ေျပာဆိုေရးသားႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ဝါက်တစ္ေၾကာင္းတည္းႏွင့္ လုပ္ေပးႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာကို ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

(၃) အဓမၼအတင္းအၾကပ္ မလုပ္ေဆာင္ပါႏွင့္

တစ္ခါတရံစာဖတ္သူ၏ E-mail ကို CEO က အေၾကာင္း မျပန္သည္ကိုလည္း ႀကံဳေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ စိတ္ပ်က္ရန္ မလိုဘဲ ကိုယ္ကအႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားေစလိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေန႔စဥ္အေႏွာင့္အယွက္ေပးသကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳး လံုးဝေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။

၁၁။ အခ်ိန္ေလးစားရန္ လိုအပ္ပါသည္

စီနီယာအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အမ်ားစုမွာ မိမိ၏တန္ဖိုးရွိသည့္ အခ်ိန္ကို စနစ္တက်သံုးတတ္သူမ်ားျဖစ္ရာ စာ ဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေျပာရမည့္ကိစၥအေၾကာင္းအရာကို လိုတိုရွင္းေျပာဆိုႏိုင္ရန္ လိုအပ္လွပါသည္။ ဥပမာဆိုရေသာ္ သင့္အေနျဖင့္ Bill Gates ကို ေတြ႕ဆံုရန္ အခြင့္အေရးသည္ နည္းပါးလွသည္ျဖစ္ရာ ၾကယ္ငါးပြင့္ဟိုတယ္ႀကီးတစ္ခု၏ အေပၚဆံုးထပ္မွ ဓာတ္ေလွကားထဲတြင္ အမွတ္မထင္ေတြ႕ဆံုမိသည္ဆိုပါစို႔။ ဓာတ္ေလွကားစတင္ ဆင္းသက္သည္ႏွင့္ Bill Gate က သင့္ကိုမွတ္မိေနရန္ ေျပာဆိုတင္ဆက္ႏိုင္သူျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။

          အသိေပးလိုသည့္အရာ အသိေပးေျပာဆိုၿပီး ေနာက္ ျပကၡဒိန္ကို အသံုးခ်ၿပီး ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ပါ။ CEO အဆင္ေျပမည့္ အခ်ိန္ကို ေမးျမန္း၍ အသံုးျပဳ၍ Google Calender ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ပါက CEO လည္းအမွတ္ရေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁၂။ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္မွာ ညေနေစာင္းျဖစ္ပါသည္

လူတခ်ိဳ႕က CEO မ်ားကို ဆက္သြယ္ရန္ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္မွာ နံနက္ခင္းဟု ဆိုၾကပါသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ နံနက္ခင္းတြင္ အလုပ္မ်ားေသးသည့္အတြက္ မိမိကို အေၾကာင္းျပန္ရန္ ဂ႐ုျပဳမိရန္ လြယ္ကူသည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။ လူအမ်ားစုက ညေနေစာင္း႐ံုးဆင္းခါနီးအခ်ိန္တြင္ အေကာင္းဆံုးဟုယူဆၾကပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ CEO မ်ားမွာ အလုပ္လက္စသပ္ေနသည့္အခ်ိန္ မနက္ျဖန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေနရသည့္အခ်ိန္၊ E-mail မ်ား ရွင္းေနရခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ အခ်ိန္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကေလသည္။ ဘာသာျပန္သူအေနျဖင့္ဆိုလွ်င္ ေန႔လည္ထမင္းစားခ်ိန္ တစ္နာရီ၊ တစ္နာရီခြဲသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။

၁၃။ မိမိလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္႔ အရာမ်ားကို ကမ္းလွမ္းပါ

ပုထုဇဥ္လူသားမ်ားပီပီ CEO မ်ားသည္ ကိစၥရပ္အားလံုးကို တတ္သိကြ်မ္းက်င္မည္မဟုတ္ရာ ယင္းတို႔လုပ္ေဆာင္ ရသည့္အလုပ္၊ ဒါမွမဟုတ္ တာဝန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ မိမိ ကြ်မ္းက်င္မႈရွိပါက ႐ိုးသားစြာကမ္းလွမ္းရန္ျဖစ္ပါသည္။

၁၄။ ဆိုရွယ္မီဒီယာ၏ ပါဝါကို အသံုးခ်ပါ

ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ားကို ထိေရာက္စြာဆက္လုပ္ႏိုင္သည့္ အရာတစ္ခုမွာ ဆိုရွယ္မီဒီယာပင္ျဖစ္ၿပီး ဥပမာ- LinkedIn တြင္ တိက်ေသာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္၊ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊ အရည္ခ်င္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ “မိမိႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တစိုက္ မတ္မတ္တင္ျခင္းမ်ိဳးကို ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။ LinkedIn မွတစ္ဆင့္ CEO မ်ားကို သိလိုသည့္ကိစၥ၊ အႀကံဥာဏ္ ေတာင္းယူေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။

၁၅။ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အလိုက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ပါဝင္ပတ္သက္ပါ

အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကြန္ရက္တည္ေထာင္ျခင္းသည္ လြယ္ကူၿပီး ထိေရာက္မႈရွိေသာ္လည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုျခင္းထက္ ထိေရာက္မႈ မရွိေပ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုျခင္းျဖင့္ ကြ်မ္းဝင္ရင္းႏွီး မႈရွိသကဲ့သို႔ ယံုၾကည္မႈလည္း တည္ေထာင္ႏိုင္ပါသည္။

          မည္သူမဆို မိမိအဆင္ေျပႏွစ္သက္သူႏွင့္သာ အလုပ္လုပ္တတ္သည့္ သဘာဝရွိရာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ဆံုမႈသည္ E-mail ထက္ အဆသံုးေလးဆ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ UMFCCI အပါဝင္ သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အလိုက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။  

၁၆။ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ တစ္စံုတစ္ခုေရာင္းရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင္႔

CEO အမ်ားစုသည္ မိမိလုပ္ငန္း၏ အေသးစိတ္ကိုသိရွိရန္  ခက္ခဲတတ္ၾကၿပီး ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းလည္း မရွိတတ္ၾကေပ။ ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုခြင့္ရစဥ္ တစ္စံုတစ္ခုေရာင္းခ်ရန္ထက္ ေရရွည္ခိုင္ခန္႔ႏိုင္သည့္ ဆက္ဆံမႈထား၍ တည္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ိဳးဆိုပါက အေျခေနၾကည့္၍ ေရာင္းႏိုင္ပါသည္။

၁၇။ တိက်ေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုျပင္ဆင္ထားပါ

CEO တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အခြင့္အေရးရပါက  စနစ္တက်ေသခ်ာစြာျပင္ဆင္ၿပီး မိနစ္သံုးဆယ္ထက္ မပိုဘဲ တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ရမည္။ အခ်ိန္ကို ေလးစားေသာအားျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲေသာ စကားရပ္မ်ား၊ ပံုျပဂရပ္မ်ားထက္ ရွင္းလင္း႐ိုးသားေသာ တင္ျပခ်က္မ်ား၊ Slide မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးရန္ျဖစ္ပါသည္။ အေရးႀကီးဆံုးမွာ CEO စိတ္ဝင္စားႏိုင္သည့္ ကိုက္ညီသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္သင့္ပါသည္။

၁၈။ မွန္ကန္႐ိုးသားေျဖာင္႔မတ္မႈရွိပါေစ

CEO အမ်ားစုသည္ လူအမ်ားစုႏွင့္အၿမဲတမ္းထိေတြ႔ ဆက္ဆံေနရရာ လူ႔မေနာကိုဆန္းစစ္ႏိုင္ၿပီး လိမ္လည္ လွည့္ျဖား ၾကြားဝါေျပာဆိုျခင္းကို သိရွိခံစားႏိုင္ပါသည္။ ႐ိုးသားစြာ ေျဖာင့္မတ္စြာ ေလးစားစြာျဖင့္ ေျပာဆိုတင္ျပပါ။ မိမိ၏ စိတ္သေဘာအမွန္အတိုင္း ဆက္ဆံရန္ျဖစ္ပါသည္။

၁၉။ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ

သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ဝတ္စားဆင္ယင္ပါ။ ကြမ္းစားျခင္း၊ ဆံပင္ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ဖီးျခင္း၊ ကိုယ္အနံ႔မရွိေစျခင္းကို သတိျပဳ ရန္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိအလုပ္တာဝန္ႏွင့္ ထိုက္တန္စြာ ဝတ္ဆင္ရန္ျဖစ္ၿပီး ၾကြားဝါးလြန္းျခင္းသည္ ပထမဆံုးဆက္ဆံေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳေစလိုပါသည္။

၂၀။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ မထိခိုက္ပါေစႏွင္႔

စာဖတ္သူ၏ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္တြင္ ဂဏန္းမ်ား၊ ဂရပ္မ်ားပါရွိပါက ဂဃနဏ သိရွိေက်ညက္ရန္ ေလ့လာထားရန္လိုၿပီး CEO ၏ သိရွိေမးျမန္းမႈကို အထစ္အေငါ့မရွိ ေျပာၾကားႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မိမိ၏တင္ျပခ်က္ကို ေသခ်ာမရွင္းလင္းႏိုင္ပါက CEO ၏ ယံုၾကည္လက္ခံမႈ ရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္သျဖင့္ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား ဆံုး႐ံႈးသြားႏိုင္ပါသည္။

၂၁။ ပရိသတ္ကို ေလ႔လာတတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္

သုေတသနစစ္တမ္းမ်ားအရ လူတစ္ဦးအေနျဖင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ တင္ျပမႈကို စကားလံုးအားျဖင့္ ၁၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္းသာ သေဘာေပါက္ၿပီး ကိုယ္ခႏၶာအျပဳအမူမွ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အသံအေနအထားမွ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ တစ္ဆင့္ခံစားသိရွိၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာဖတ္သူအေနျဖင့္ တင္ျပေဆြးေႏြး ေနစဥ္ CEO အပါအဝင္နားေထာင္ရ သူတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာအမူအရာ မ်က္လံုးအေနအထားကို ေလ့လာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ စိတ္ဝင္စားမႈရွိသည္ဟု မယံုၾကည္ဟုထင္လွ်င္ အားစိုက္၍ ဂ႐ုတစိုက္ေျပာဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂၂။ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားရန္

ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမန္မာလူမ်ိဳးသည္ “ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” ဟူေသာ စကားကို ေခြ်တာသံုးစြဲတတ္ၾကပါသည္။ တစ္ဖက္လူ၏ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ လက္မခံသည္ျဖစ္ေစ ႏႈတ္ႏွင့္သာမက E-mail ျဖင့္ CEO အား အခ်ိန္ေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ဂရဝတရားျဖင့္ အသိေပးသင့္ပါသည္။ ႐ိုးသားပ်ဴငွာေလးစားမႈ ျပဳသူကို လူတိုင္းမွတ္မိတတ္ၾကရာ အခြင့္အခါႀကံဳလွ်င္ ထို CEO မွ ေနာက္ CEO တစ္ဦးအား မိတ္ဆက္ေပးရန္ လြယ္ကူတတ္ၾကသည္။

          ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲၿပီးပါက ေနာက္ဆက္တြဲ ဖုန္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ E-mail ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အက်ိဳးအေၾကာင္းသိရန္ ဆက္သြယ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

Ref: Internet

ေမာင္သာ

(၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလထုတ္ CEO မဂၢဇင္း)