သဲျပင္ေပၚမႇာ ဆယ္ယူျခင္း Bobby Hinds, PGA

ေျခေထာက္မႂကြေသာ႐ိုက္ခ်က္

အထက္ပံုပါ တစ္ကြက္ၿပီးတစ္ကြက္ ျပသထားေသာ အ ဆင့္ဆင့္႐ိုက္သြားပံုမ်ားအားၾကည့္ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္၏ ေနာက္ေျခ (ညာေျခ) သည္ ဆြင္းေတာက္ေလ်ာက္ သဲထဲမႇ ႂကြမတက္ ဘဲရႇိေနပါသည္။ ဤသို့လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေျခေထာက္ ေခ်ာ္ ထြက္ျခင္း၊ ေလ်ာထြက္ျခင္း မျဖစ္ေပၚပါ။

1-DPP_0194-lg2-DPP_0195-lg article portrait watermark final

 

နာက္တစ္ခ်က္မႇာ ကိုယ္ခႏၶာေအာက္ပိုင္းတင္း ထားေလ ကိုယ္ခႏၶာအေပၚပိုင္းက အလႇည့္တြင္ အျမန္ႏႈန္း ပိုရေလ ျဖစ္လာျခင္းပါ။

article portrait watermark final4article portrait watermark final5article portrait watermark final8

ဤနည္းအား သင္စမ္းၾကည့္ပါ။ သင့္ကိုယ္အေလး ခ်ိန္အား ပံုမႇန္သဘာ၀အတုိင္း ႐ိုက္ခ်ိန္၌ ေနာက္ေျခေပၚမႇာ ေရႇ႕ေျခေပၚသို့ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးပါ။ သတိျပဳရန္မႇာ ေျခႏႇစ္ဖက္ စလံုးႂကြတက္ျခင္းမျဖစ္ေစရန္ကိုသာပါ။ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ ကိုယ္လံုးအေပၚပိုင္းအျမန္ႏႈန္း တုိးတက္ရရႇိလာမႈကို သင္ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

 

ႂကြက္သားမ်ားကို မသံုးဘဲ အျမန္ႏႈန္းကို အသံုးခ်ပါ

သဲထဲ၌ က်င္းတူးသလုိမ်ဳိး မ႐ိုက္ပါႏႇင့္။ သဲထဲမႇ ႐ိုက္ခ်က္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ထြက္သြားေစရန္ကိစၥတြင္ ႂကြက္သားမ်ား အင္အားျဖင့္ ေဇာက္နက္စြာ ႏိႈက္ထုတ္ ရန္ႀကိဳးစားေလ၊ ေဂါက္သီးကမထြက္သြားဘဲ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္႐ိုက္ရေလျဖစ္ တတ္ပါသည္။

ေသာ့ခ်က္မႇာ အင္အားကိုမသံုးဘဲ အျမန္ႏႈန္းကိုသံုးရန္ပါ။ သဲထဲသုိ့ အတင္းႏိႈက္ထုတ္ေသာ႐ိုက္ပံုႏႇင့္ ဆန့္က်င္လ်က္ တုတ္ေခါင္းအျမန္ႏႈန္းမ်ားမ်ား သံုး၍ ႐ိုက္မည္ဟု စဥ္းစားျခင္းျဖင့္ ပိုမိုျပည့္စံုေသာဆြင္းကို သင္လႊဲႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အျမန္ႏႈန္းဟုဆုိပါလ်င္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာက႑၌ ပါရႇိခဲ့သည့္အတုိင္း ကိုယ္ခႏၶာ တစ္ခုလံုး လုိက္ပါလႈပ္ရႇား လႇည့္ထုတ္မႈ လိုအပ္သည္ဆိုျခင္းကိုသတိရပါ။ ကိုယ္ လံုးလႇည့္ထုတ္အားပိုမ်ားေလ၊ ေခါက္ခ်ဳိးကာ႐ိုက္သည့္ လက္လႈပ္ရႇားမႈကို ေလ်ာ့ ႏိုင္ေလျဖစ္ပါသည္။ လက္မ်ားခ်ဳိးေခါက္မႈနည္းပါးေလ၊ တုတ္မ်က္ႏႇာျပင္ အပြင့္ အေနအထားကို ထိန္းထားရန္ ပိုလြယ္ေလျဖစ္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘန္ကာ ႐ိုက္ခ်က္ကို ရရႇိပါလိမ့္မည္။ ထုိ့ေၾကာင့္ အင္အားအစား အျမန္ႏႈန္းကိုသာ စဥ္း စားပါ။ ဤခံယူခ်က္မ်ဳိးျဖင့္ သဲထဲစိုက္၀င္သြားေသာအျဖစ္မ်ဳိးကို တားဆီးႏိုင္ ၿပီး သဲအားေကာင္းစြာ ျဖတ္သန္း ႐ိုက္ ထုတ္သြားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

 

Sand Wedge အလုပ္လုပ္ပံုကို သေဘာေပါက္ျခင္း

article landscape wartermark final2

Sand Wedge ေဂါက္တုတ္တုိင္းအား အနည္းဆံုးနည္းလမ္းႏႇစ္ခုျဖင့္ ကစား ႏိုင္ပါသည္။ ေဂါက္တုတ္ရႇိ တုတ္ေခါင္း၏ ေအာက္ခံအနားေစာင္းေျခဖ၀ါးကို ၾကည့္လုိက္ပါ။ ထိုေျခဖ၀ါး၏ တုတ္ေခါင္းထိပ္ဖက္မႇ အရင္းဘက္အထိ ၾကည့္ ပါလ်င္ အလယ္၌ အနားေစာင္းထားသည္ကို ေတြ႕ပါလိမ့္မည္။ ထိုအေစာင္းအား ႀသကညခန ဗညါူန ဟု ေခၚပါသည္။ ခုန္ထြက္ေထာင့္ပါ။ အဆိုပါေအာက္ေျခရႇိ ေရႇ႕ေနာက္အနား ေစာင္းထားသည့္ တုတ္ေျခဖ၀ါးက်ယ္ေလ ခုန္ထြက္ေထာင့္ မ်ားေလျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလုိသည္က တုတ္ေခါင္းသည္ သဲထဲသို့စိုက္၀င္သြားရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းသြားၿပီး သဲထဲမႇခုန္ထြက္လာရန္ ပိုမိုလြယ္ကူလာျခင္းပါ။ ခုန္ထြက္ေထာင့္နည္းေသာ ေဂါက္တုတ္မ်ားက သဲထဲစိုက္၀င္သြားျခင္း ပိုမိုျဖစ္ေပၚပါသည္။ တုတ္ေခါင္းအား ဖြင့္၍ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ခုန္ထြက္ေထာင့္အား ပို၍ပင္ႀကီးသြားေစပါသည္။ ယင္းသို့ လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဦးေထာင္အနားကေမာ့တက္သြားၿပီး တုတ္ေခါင္း ေအာက္ခံ သဲထဲစိုက္၀င္ေျခေလ်ာ့နည္းသြားကာ ေဂါက္သီးကို ျမန္ဆန္စြာေျမာက္တက္ေစပါသည္။ တုတ္ေခါင္းအား မဖြင့္ဘဲ ဖဲေ၀းေရႇာ့မ်ား႐ိုက္သလို ဘန္ကာထဲ၌ က်င္တြယ္ကိုက္႐ိုက္မည္ဆုိပါက တုတ္ေခါင္း၏ ဦးေဆာင္အနားက သဲထဲသို့ ဓားသြား၀င္ သြားသလို စိုက္၀င္သြားပါလိမ့္မည္။ တုတ္ေခါင္း ဖြင့္႐ိုက္သလိုမ်ဳိး ေအာက္ခံအနားေစာင္းတုတ္ေျခဖ၀ါးက ခုန္ထြက္လာေတာ့ မည္မဟုတ္ပါ။

 

တုတ္ေခါင္းဖြင္႕ကာ႐ိုက္ရမည္႕အေနအထား

article landscape wartermark final1

ေဂါက္သီးသည္ သဲထဲသို့ ျမဳပ္ေနျခင္းမရႇိဘဲ သဲျပင္ ေပၚ၌ အေနအထားေကာင္းစြာ ရႇိေနပါလ်င္ တုတ္ ေခါင္းဖြင့္၍ ကိုင္ေသာပံုစံျဖင့္ ႐ိုက္ျခင္းက အေကာင္း ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ေဂါက္သီးေအာက္က သဲဆီသို့႐ိုက္ ရာတြင္ ဤအေနအထားအရ သဲပမာဏ အသင့္အတင့္ သာ တုတ္ေခါင္းႏႇင့္ ေဂါက္သီးၾကား၌ ရႇိေနမည္ျဖစ္သျဖင့္ တုတ္ေခါင္းက သဲထဲေလ်ာ၀င္သြား ၿပီးေနာက္ ခုန္ ထြက္လာပါလိမ့္မည္။ ေဂါက္သီးသည္လည္း ေျမာက္ တက္သြားၿပီး ဂရင္းေပၚက်သည့္အခါ လ်င္ျမန္စြာ ရပ္သြားပါလိမ့္မည္။

 

တုတ္ေခါင္းမဖြင္႕ဘဲ က်င္တြယ္ကိုက္ထားကာ ႐ိုက္ရမည္႕အေနအထား

article landscape wartermark final copy32

ေဂါက္သီးသည္ သဲထဲသို့ ျမဳပ္၀င္ေနေသာ အေနအထား ရႇိေနၿပီဆုိပါ လ်င္ တုတ္ေခါင္းအားမဖြင့္ေတာ့ဘဲ ပစ္မႇတ္ဆီ တည့္တည့္က်င္ တြယ္ကိုက္ထားကာ႐ိုက္ျခင္းက အေကာင္းဆံုျဖစ္ပါသည္။ (တုတ္ ေခါင္းပိတ္သည့္ ပံုစံျဖင့္ေတာ့ မည္သည့္အခါတြင္မ် မ႐ိုက္သင့္ပါ)။ ဦးေဆာင္အနားက နိမ့္ေနသည့္အေလ်ာက္ ဤပံုစံျဖင့္႐ိုက္သည့္ အခါတြင္ တုတ္ေခါင္းက သဲထဲသို့နစ္၀င္သြားပါလိမ့္မည္။ သို့မႇလည္း ေဂါက္သီး၏ေအာက္ဘက္သို့ တုတ္ေခါင္းေရာက္ရႇိပါမည္။ ဤကဲ့သို့ ျမဳပ္ေနသည့္အေနအထားရႇိေသာ ေဂါက္သီးအား႐ိုက္ထုတ္ရာတြင္ နိမ့္နိမ့္ထြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဂရင္းေပၚက်သည့္အခါတြင္လည္းခ်က္ ခ်င္းရပ္မည္မဟုတ္ဘဲ လိမ့္သြားမည္ကို ေမ်ာ္လင့္ထားပါ။

 

ေစာင္းေနေသာသဲမ်က္ႏႇာျပင္ႏႇင္႕အညီ ဆြင္းလႊဲပါ

article portrait watermark final9

ဘန္ကာထဲက ေစာင္းေနေသာ သဲမ်က္ႏႇာျပင္မ်ားေပၚတြင္ ေဂါက္သီးရႇိေနသည့္အခါ မ်က္ႏႇာျပင္အေစာင္းႏႇင့္ လုိက္ဖက္ စြာဆြင္းလႊဲျခင္းက အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းပါ။ ဤသို့ လႊဲႏိုင္ ရန္အတြက္ သင့္ကိုယ္အေလးခ်ိန္အထားအသိုႏႇင့္ သင့္ကိုယ္ ေနဟန္ထားမ်ားကို အနည္းငယ္ျပင္ဆင္ရပါမည္။ ပံု၌ျပ ထားေသာအေျခအေနတြင္ ပစ္မႇတ္ဘက္ဆီျဖစ္ေသာ ဘယ္ ဘက္က ျမင့္တက္ေနပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္၏ပခံုးမ်ားကို သဲျပင္ အေစာင္းႏႇင့္အၿပိဳင္ျဖစ္ေအာင္ ေနရာယူရပါမည္။ ကိုယ္ခႏၶာ ကိုလည္း ေစာင္းေနေသာသဲျပင္ႏႇင့္ ေထာင့္မႇန္က်ေအာင္ ထား ရပါသည္။ ထုိသုိ့ျဖစ္ရန္မႇာ ကြၽႏ္ုပ္၏ကိုယ္အေလးခ်ိန္အား ေနာက္ေျခေပၚသို့ ပိုမိုပို့ထားရပါသည္။ ဤပံုစံအရ တကယ္ ႐ိုက္သည့္အခါ ကိုယ္အေလးခ်ိန္အား ေရႇ႕ေျခေပၚသို့ ေရႊ႕ ေျပာင္းရန္ ခက္ခဲသြားသျဖင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈကို ပိုမိုလုပ္ရန္ လိုအပ္လာပါသည္။ အျခား အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားမႇာမူ သဲျပင္ညီတြင္႐ိုက္သည့္အတုိင္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေနအထားအတြက္ ေသာ့ခ်က္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဘန္ကာ႐ိုက္ခ်က္အားလံုး အတြက္ ေသာ့ခ်က္မႇာ အရာရာကို လြယ္ကူရႇင္းလင္းေအာင္ လုပ္ျခင္းပါ။

 

သဲမ်ားအားလံုးသည္ ထပ္တူမဟုတ္ၾကပါ

ေဂါက္ကြင္းတစ္ကြင္းႏႇင့္တစ္ကြင္းသည္ အသံုးျပဳသည့္သဲခ်င္း မတူညီၾကပါ။ ရံဖန္ရံခါတြင္ တစ္ကြင္းတည္း၌ပင္ ဘန္ကာတစ္ခု ႏႇင့္တစ္ခု သဲခ်င္းမတူၾကပါ။ တခ်ဳိ႕၌ သဲထုမ်ားၿပီး တခ်ဳိ႕၌ သဲထုနည္းၾကသည္။ တခ်ဳိ႕သဲမ်ားက ေရစုပ္ထားတတ္ၾက ၿပီး တခ်ဳိ႕ကေရကိုလက္မခံၾကပါ။ တခ်ဳိ႕သဲမ်ားကပြၿပီး တခ်ဳိ႕က က်စ္သည္။ ေျပာရပါလ်င္ အမ်ဳိးအစားမ်ားစြာရႇိသည္။

သို့ျဖစ္လ်င္ သဲအေပၚ မည္သို့တြက္ဆပါမည္နည္း။ ပထမဆံုးက ဘန္ကာထဲေျခခ်လုိက္သည္ႏႇင့္ သင့္ေျခမ်ား မည္သုိ့ခံစားရသည္ကို အကဲျဖတ္ပါ။ သဲမ်ားေပ်ာ့၍ စိုေနပါ လ်င္ ႐ိုက္ခ်က္၌ အနည္းငယ္ ပို၍ျပင္းထန္ရန္ လိုအပ္ပါ သည္။ ေဂါက္သီးလည္း ေမ်ာ္မႇန္းသည္ထက္ ပို၍နိမ့္စြာ ထြက္ သြားပါမည္။ သဲမ်ားက ေပ်ာ့၍ ေပါ့ပါးေနလ်င္ တုတ္ေခါင္း သဲထဲသို့ ပို၍လြယ္ကူစြာ ေလ်ာ၀င္သြားေစႏုိင္ပါသည္။ ထို့ ေၾကာင့္ သဲအမ်ားႀကီးပါေအာင္ ႐ိုက္ထုတ္မည္ဟု စိတ္ကူး ရန္မလိုအပ္ပါ။ သင္ထိုသို့မ်ား စိတ္ကူး ၍ ႐ိုက္လုိက္ပါလ်င္ တုတ္ေခါင္းသည္ သဲထဲသို့ ျမန္ဆန္စြာ ေလ်ာ၀င္သြားၿပီး သဲအမ်ားႀကီးပါသြားကာ အျပင္သုိ့မထြက္ဘဲ ေရႇ႕နားတြင္သာ ျပန္က်ေသာ႐ိုက္ခ်က္ ျဖစ္ေပၚ တတ္ပါသည္။ အၿပီးသတ္အ ေနျဖင့္ သင္ကစားေနေသာေဂါက္ကြင္းက သဲအမ်ဳိးအစားမ်ား ကိုၾကည့္ပါ။ သဲအလံုးႀကီး၍ ေလးလံေသာသဲအမ်ဳိးအစားျဖစ္ပါ လ်င္ ဘန္ကာ ထဲ၌ ေဂါက္သီးျမဳပ္ေနတတ္ပါသည္။ ႐ုိက္ ထုတ္သည့္အခါ ပိုမိုအားထည့္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ပင္လယ္ ကမ္းစပ္သဲကဲ့သို့ သဲပြင့္ေသးပါလ်င္ သဲထဲသို့ တုတ္ေခါင္း ေလ်ာ၀င္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူပါသည္။ ထို့ေၾကာင့္ အပိုအင္အား သံုးရန္မလိုအပ္ဘဲ ေျပတိမ္ေသာ႐ုိက္သြင္းမႈသာ လုိအပ္ပါ သည္။ တုတ္ေခါင္းက သဲကို မ်ားစြာမထိဘဲ ႐ိုက္ရေသာ အေျခအေနမ်ားရႇိပါသည္။ က်စ္လ်စ္၍ စိုစြတ္ေနေသာ သဲေပၚ တြင္ ေဂါက္သီးရႇိေနသည့္အခါတြင္ပါ။ ဘန္ကာထဲတြင္ ႐ိုက္ရအခက္ဆံုး ေဂါက္သီးအေနအ ထားပါ။ ထိုအေနအထား ကို႐ိုက္ရာတြင္ တုတ္ေခါင္းကို ပစ္မႇတ္ႏႇင့္ က်င္တြယ္ကိုက္ခ်ိန္ ရြယ္ပါ။ ထိုအခါ ဦးေဆာင္အနားက တုတ္ေခါင္း၏အနိမ့္ ဆံုးေနရာျဖစ္ေနပါ လိမ့္မည္။ က်စ္လ်စ္၍ စိုစြတ္ေသာထုိ သဲျပင္အား ထိမိသည့္အခါ တုတ္ေခါင္းခုန္ထြက္မည္ျဖစ္၍ ယင္းသို့ဦးေဆာင္အနားကိုသံုးကာ ေဂါက္သီးႏႇင့္ တုတ္ေခါင္း တုိက္႐ိုက္ထိျခင္းအား မေၾကာက္ရြံ႕ပါႏႇင့္။ ဤ႐ိုက္ခ်က္မ်ဳိး၌ သဲကိုဦးစြာ႐ိုက္မိရန္ မလိုအပ္ေတာ့ပါ။

၀င္းျမင္႕သိန္း